Mahachulalongkornrajavidyalaya University
Untitled Document
 
 
 
 
ตารางการใช้ห้อง
 สถาบัน หน่วยวิทยบริการวัดหมอนไม้ ปริยัติธรรม
 ห้อง
 คุณลักษณะ
 ปีการศึกษา2566  / 1 2 3 ระหว่าง  29/5/2566 - 4/6/2566 


โปรดทราบ
 
* ไม่มีข้อมูล *

 

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ประกาศนียบัตร
L1 = ปริญญาตรี
L2 = ปริญญาตรี (เทียบโอน)
L3 = อนุปริญญา
L4 = ปริญญาโท
L5 = ปริญญาเอก
L6 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L7 = สัมฤทธิบัตร
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล โทรศัพท์ ๐๓๕-๒๔๘-๐๖๒, ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๔๒๒
        Copyright ã Mahachulalongkornrajavidyalaya University