Mahachulalongkornrajavidyalaya University
Untitled Document
 
 
 
สาขาวิชา
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างโปรแกรมวิชา
 ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตร
 คณะ : พุทธศาสตร์
 สาขาวิชา : หลักสูตรประกาศนียบัตรภาษาล้านนา

 1   วิชาบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 18
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ลน 005 การประสมอักขรวิธีล้านนา
  -
2 (2-0-4)
ลน 007 อักษรธรรมล้านนาเชิงเปรียบเทียบ
  -
2 (2-0-4)
ลน 004 ไวยากรณ์ภาษาล้านนา
  -
2 (2-0-4)
ลน 008 ภาษาไทยถิ่นล้านนา
  -
2 (2-0-4)
ลน 002 การอ่านภาษาล้านนา
  -
2 (2-0-4)
ลน 009 ภาษาล้านนาเพื่อการสื่อสาร
  -
2 (2-0-4)
ลน 006 การแปลภาษาล้านนา
  -
2 (2-0-4)
ลน 003 การเขียนภาษาล้านนา
  -
2 (2-0-4)
ลน 001 วิวัฒนาการของอักษรล้านนา
  -
2 (2-0-4)

 2   วิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ลน 010 วรรณกรรมล้านนาเบื้องต้น
  -
2 (2-0-4)
ลน 011 คติชนวิทยาล้านนา
  -
2 (2-0-4)
ลน 012 สำนวนไทยถิ่นล้านนา
  -
2 (2-0-4)
ลน 015 วิถีชีวิตคนล้านนา
  -
2 (2-0-4)
ลน 013 วรรณคดีคำสอนล้านนา
  -
2 (2-0-4)
ลน 014 เทศกาลและพิธีกรรมล้านนา
  -
2 (2-0-4)
ลน 017 ฝึกปฏิบัติบันทึกอักษรล้านนาลงบนเอกสาร
  -
2 (2-0-4)
ลน 016 ฝึกปฏิบัติอ่านแปลวรรณกรรมล้านนา
  -
2 (2-0-4)
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล โทรศัพท์ ๐๓๕-๒๔๘-๐๖๒, ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๔๒๒
        contact staff : Registration and Evaluation Office, Phone: 035-248-062, 035-248-000 ext. 8422
        Copyright ã Mahachulalongkornrajavidyalaya University