Mahachulalongkornrajavidyalaya University
Untitled Document
 
 
 
สาขาวิชา
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างโปรแกรมวิชา
 ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตร
 คณะ : พุทธศาสตร์
 สาขาวิชา : ประกาศนียบัตรพระพุทธศาสนา

 1   วิชาบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 18
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
พศ001 ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา
 History of Buddhism
2 (2-0-4)
พศ009 กรรมฐานในพระพุทธศาสนา
 Buddhist Meditation
2 (2-0-4)
พศ002 พระไตรปิฎกเบื้องต้น
 Introduction of Tipitaka
2 (2-0-4)
พศ004 เทศกาลและพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา
 Buddhist Festivals and Traditions
2 (2-0-4)
พศ003 หลักธรรมในพระพุทธศาสนา
 Principles of Buddhism
2 (2-0-4)
พศ007 ชาดกศึกษา
 Jataka Studies
2 (2-0-4)
พศ005 ศาสนาทั่วไป
 Religions
2 (2-0-4)
พศ006 พุทธศาสนาในเอเชียอาคเนย์
 Buddhism in Southeast Asia
2 (2-0-4)
พศ008 ธรรมภาคภาษาอังกฤษ
 Dhamma in English
2 (2-0-4)

 2   วิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
พศ016 พระพุทธศาสนากับการพัฒนาที่ยั่งยืน
 Buddhism and Sustainable Development
2 (2-0-4)
พศ015 พระพุทธศาสนากับภูมิปัญญาไทย
 Buddhism and Thai Thoughts
2 (2-0-4)
พศ014 ภาษาไทย
 Basic Thai
2 (2-0-4)
พศ018 พระพุทธศาสนากับสังคมสงเคราะห์
 Buddhism and Social Works
2 (2-0-4)
พศ010 บาลีเบื้องต้น
 Introduction to Pali
2 (2-0-4)
พศ013 วรรณคดีบาลี
 Pali Literature
2 (2-0-4)
พศ012 ศาสนาและความเชื่อในสังคมไทย
 Religions and Belief in Thai Society
2 (2-0-2)
พศ011 พุทธปรัชญาเบื้องต้น
 Introduction to Buddhist Philosophy
2 (2-0-4)
พศ017 พระพุทธศาสนากับสิทธิมนุษยชน
 Buddhism and Human Rights
2 (2-0-4)
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล โทรศัพท์ ๐๓๕-๒๔๘-๐๖๒, ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๔๒๒
        contact staff : Registration and Evaluation Office, Phone: 035-248-062, 035-248-000 ext. 8422
        Copyright ã Mahachulalongkornrajavidyalaya University