Mahachulalongkornrajavidyalaya University
Untitled Document
 
 
สาขาวิชา
    คณะ 
     สาขาวิชาหน่วยกิตปีศึกษาเกรดต่ำสุด
  ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตร   
  580011ประกาศนียบัตรพระพุทธศาสนา 01 2.00
  580012ประกาศนียบัตรวิปัสสนาภาวนา 01 2.00
  580013ประกาศนียบัตรพระไตรปิฎกศึกษา 01 2.00
  5860101ประกาศนียบัตรพระพุทธศาสนา 241 2.00
  5860102ประกาศนียบัตรวิปัสสนาภาวนา (ป.วน.) 241 2.00
  5860103ประกาศนียบัตรภาษาบาลี 241 2.00