เมนูหลัก

 ลงทะเบียนผู้สมัคร
  กรุณากรอกข้อมูลที่มีเครื่องหมาย * ให้ครบถ้วนแล้วกดปุ่มลงทะเบียน
   ข้อมูลส่วนบุคคล
   คำนำหน้า * 
   ชื่อ  (ไม่ต้องมีคำนำหน้า) *   สกุล * 
   ชื่อภาษาอังกฤษ
  (ขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ตามด้วยพิมพ์เล็ก เช่น Panya) * 
  นามสกุลภาษาอังกฤษ * 
   ฉายา    ฉายา (อังกฤษ)  
   สัญชาติ * 
   เลขประจำตัวประชาชน
  (เฉพาะตัวเลข 13 หลักไม่ต้องเว้นวรรค หรือ ขีดคั่น) * 
   อีเมลล์ ที่สามารถติดต่อได้  
   โทรศัพท์ ที่ติดต่อได้
  ไม่ต้องเว้นวรรคหรือขีดขั้น * 
 

 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2023   Contact Staff : กองทะเบียนและวัดผล โทรศัพท์ ๐๓๕-๒๔๘-๐๖๒, ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๔๒๒
  Contact Staff : Registration and Evaluation Office, Phone: 035-248-062, 035-248-000 ext. 8422