Mahachulalongkornrajavidyalaya University
Untitled Document
 
 
 
รายชื่อนิสิต
รายวิชา000356 : ธรรมะภาคปฏิบัติ 6
หมุ่1
สถาบันวิทยาเขตแพร่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนิสิตสู่    
ลำดับรหัสชื่อสาขาวิชา สถานภาพ
 สังคมศาสตร์
1 6004504004 พระศิวสินธุ์ ฐานสมฺปนฺโน รัฐศาสตรบัณฑิต10
2 6008504002 สามเณรสถิต วงค์เวียน รัฐศาสตรบัณฑิต10
3 6008504022 พระเกรียงไกร วรญาโณ รัฐศาสตรบัณฑิต10
4 6008504019 พระหลงตาล จนฺโทภาโส รัฐศาสตรบัณฑิต10
5 6008504011 พระกัญจน์ กญฺจโน รัฐศาสตรบัณฑิต10
6 6008504012 พระนุกุล อธิวโร รัฐศาสตรบัณฑิต10
7 6008504003 พระชาญณรงค์ อุชุจาโร รัฐศาสตรบัณฑิต10
8 6008504001 พระวุฒิชัย ภูริวฑฺฒโน รัฐศาสตรบัณฑิต10
9 6008504005 พระเอกลักษณ์ สุภาจาโร รัฐศาสตรบัณฑิต10
10 6008504023 พระธนภัทร ขนฺธโร รัฐศาสตรบัณฑิต10
11 6008504007 พระบุญฤทธิ์ วชิรปญฺโญ รัฐศาสตรบัณฑิต10
12 6008504010 พระณฐกร ณฎฺฐกโร รัฐศาสตรบัณฑิต10
13 6008504009 พระธนพล ขนฺติพโล รัฐศาสตรบัณฑิต10
14 6008504020 พระวรวุทธ์ วชิโร รัฐศาสตรบัณฑิต10
15 5808202015 พระชาติชาย วรชาติโก รัฐศาสตรบัณฑิต10
16 6008504016 พระมหาหน่อทราย รัตนเมธี รัฐศาสตรบัณฑิต10
17 6008502004 สามเณรภูวดล คุณรูป รัฐศาสตรบัณฑิต10
18 6008504018 สามเณรธนวัฒน์ ชำนาญ รัฐศาสตรบัณฑิต10
19 6008504008 สามเณรกิตติพงษ์ แก้วไสย รัฐศาสตรบัณฑิต10
20 6008504013 สามเณรธัญญะ สุรจิต รัฐศาสตรบัณฑิต10
21 5908502010 พระชาญณรงค์ รตนปญฺโญ รัฐศาสตรบัณฑิต10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสถานภาพ  12 = ลาพัก  13 = รอพินิจ  14 = ให้พักการเรียน  20 = ไม่มาติดต่อ  40 = สำเร็จการศึกษา  60 = ลาออก  61 = คาดว่าตกออก(เก่า)  62 = ให้ออก  64 = โอนย้ายประเภท (เกรดไม่ครบ)  65 = โอนย้ายประเภท (เกรดครบ)  66 = ย้ายสถานศึกษา  70 = พ้นสภาพ  71 = สถานภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสถานภาพนักศึกษาตามระเบียบทางการเงิน  73 = พ้นสภาพตามระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา  74 = พ้นสภาพนักศึกษา(เนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา)  75 = พ้นสถานภาพนักศึกษา (ข้อมูลเก่า)  76 = พ้นสภาพนักศึกษาหลักฐานไม่ถูกต้อง  77 = พ้นสภาพนักศึกษาขาดคุณสมบัติ  85 = เสียชีวิต/มรณภาพ  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยกเลิก  92 = ยกเลิกชื่อซ้ำ  93 = ยกเลิกป้อนรหัสผิด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล โทรศัพท์ ๐๓๕-๒๔๘-๐๖๒, ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๔๒๒
        Copyright ã Mahachulalongkornrajavidyalaya University