Mahachulalongkornrajavidyalaya University
Untitled Document
 
 
 
รายชื่อนิสิต
รายวิชา600104 : ภาษาอังกฤษ
หมุ่1
สถาบันวิทยาเขตสุรินทร์
ระดับการศึกษา ปริญญาโท
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนิสิตสู่    
ลำดับรหัสชื่อสาขาวิชา สถานภาพ
 บัณฑิตวิทยาลัย
1 6209205005 พระโสริยา นอน พระพุทธศาสนา10
2 6209205008 พระเอกชัย กนฺตวํโส/วงศ์เทวา พระพุทธศาสนา10
3 6209205007 พระสมุทร ทีปโก/อินตา พระพุทธศาสนา10
4 6209205010 พระปรัชญ์กรณ์ ชุตินธโร/วิยาสิงห์ พระพุทธศาสนา10
5 6209205012 พระอธิการ ธมฺมทีโป/วิชัย นาหนองบัว พระพุทธศาสนา10
6 6209205006 Phra Sophi Thach พระพุทธศาสนา10
7 6209205014 พระครูบูรพาวรคุณ ฐานวโร/ฉิมงาม พระพุทธศาสนา10
8 6209205009 พระครูสุวัฒน์ธรรมาวุธ ภาภารโณ/เจือจันทร์ พระพุทธศาสนา10
9 6209205001 พระครูปริยัติกิตติวรรณ กิตฺติวฺณโณ/ได้ทุกทาง พระพุทธศาสนา10
10 6209205002 พระครูปลัดเสกสรร ธีรปญฺโญ/วิโรจน์รัตน์ พระพุทธศาสนา10
11 6209205013 พระครูประภัศร์จริยาภรณ์ ปภสฺสโร/เครือรัญญา พระพุทธศาสนา10
12 6209205004 พระอนุกูล อภินฺนโท/สมานรัตน์ พระพุทธศาสนา10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสถานภาพ  12 = ลาพัก  13 = รอพินิจ  14 = ให้พักการเรียน  20 = ไม่มาติดต่อ  40 = สำเร็จการศึกษา  60 = ลาออก  61 = คาดว่าตกออก(เก่า)  62 = ให้ออก  64 = โอนย้ายประเภท (เกรดไม่ครบ)  65 = โอนย้ายประเภท (เกรดครบ)  66 = ย้ายสถานศึกษา  70 = พ้นสภาพ  71 = สถานภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสถานภาพนักศึกษาตามระเบียบทางการเงิน  73 = พ้นสภาพตามระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา  74 = พ้นสภาพนักศึกษา(เนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา)  75 = พ้นสถานภาพนักศึกษา (ข้อมูลเก่า)  76 = พ้นสภาพนักศึกษาหลักฐานไม่ถูกต้อง  77 = พ้นสภาพนักศึกษาขาดคุณสมบัติ  85 = เสียชีวิต/มรณภาพ  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยกเลิก  92 = ยกเลิกชื่อซ้ำ  93 = ยกเลิกป้อนรหัสผิด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล โทรศัพท์ ๐๓๕-๒๔๘-๐๖๒, ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๔๒๒
        Copyright ã Mahachulalongkornrajavidyalaya University