Mahachulalongkornrajavidyalaya University
Untitled Document
 
 
 
รายชื่อนิสิต
รายวิชา000356 : ธรรมะภาคปฏิบัติ 6
หมุ่16
สถาบันวิทยาเขตขอนแก่น
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนิสิตสู่    
ลำดับรหัส ชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 สังคมศาสตร์
1 6105504065 สิบตำรวจตรี ธนิศร์ กันทำ นิติศาสตรบัณฑิต10
2 6105504094 พระครูประภัสสรกิตติคุณ ปภากโร นิติศาสตรบัณฑิต10
3 6105504096 พระมหาปริญญา วรญาโณ นิติศาสตรบัณฑิต10
4 6105504084 พระครูปัจฉิมวรานุกูล ชินช่าง นิติศาสตรบัณฑิต10
5 6105504071 นางสาวภาณิศา มุ่งประสิทธิชัย นิติศาสตรบัณฑิต10
6 6105504066 สิบตำรวจตรี วรงค์กร วงเวียน นิติศาสตรบัณฑิต10
7 6105504105 นายศิริวัฒน์ เสนาชุม นิติศาสตรบัณฑิต10
8 6105504095 พระครูสีลคุณารักษ์ กตสีโล นิติศาสตรบัณฑิต10
9 6105504080 นางอัครนันท์ สามาลา นิติศาสตรบัณฑิต10
10 6105504092 ร้อยตำรวจเอกหญิง เตือนจิตร พชรศิริชัยกุล นิติศาสตรบัณฑิต10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสถานภาพ  12 = ลาพัก  13 = รอพินิจ  14 = ให้พักการเรียน  20 = ไม่มาติดต่อ  40 = สำเร็จการศึกษา  60 = ลาออก  61 = คาดว่าตกออก(เก่า)  62 = ให้ออก  64 = โอนย้ายประเภท (เกรดไม่ครบ)  65 = โอนย้ายประเภท (เกรดครบ)  66 = ย้ายสถานศึกษา  70 = พ้นสภาพ  71 = สถานภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสถานภาพนักศึกษาตามระเบียบทางการเงิน  73 = พ้นสภาพตามระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา  74 = พ้นสภาพนักศึกษา(เนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา)  75 = พ้นสถานภาพนักศึกษา (ข้อมูลเก่า)  76 = พ้นสภาพนักศึกษาหลักฐานไม่ถูกต้อง  77 = พ้นสภาพนักศึกษาขาดคุณสมบัติ  85 = เสียชีวิต/มรณภาพ  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยกเลิก  92 = ยกเลิกชื่อซ้ำ  93 = ยกเลิกป้อนรหัสผิด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล โทรศัพท์ ๐๓๕-๒๔๘-๐๖๒, ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๔๒๒
        Copyright ã Mahachulalongkornrajavidyalaya University