Mahachulalongkornrajavidyalaya University
Untitled Document
 
 
 
รายชื่อนิสิต
รายวิชา000356 : ธรรมะภาคปฏิบัติ 6
หมุ่13
สถาบันวิทยาเขตขอนแก่น
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนิสิตสู่    
ลำดับรหัส ชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 สังคมศาสตร์
1 6005504062 นางคำปุ่น ตะวัน รัฐศาสตรบัณฑิต10
2 6005504066 พระคำพา ปภากโร รัฐศาสตรบัณฑิต10
3 6005504044 พระคุณานนต์ ฐานุตฺตโร รัฐศาสตรบัณฑิต10
4 6005504092 พระชาญชัย เสฏฺฐสิริ รัฐศาสตรบัณฑิต10
5 6005504050 พระมหาธงไชย ภูริเมธี รัฐศาสตรบัณฑิต10
6 6005504084 พระนิธิทัศน์ มนาโป รัฐศาสตรบัณฑิต10
7 6005504051 พระปัญญวัฒน์ คุตฺตสีโล รัฐศาสตรบัณฑิต10
8 6005504055 พระศุภสัณฑ์ ฉฬภิญฺโญ รัฐศาสตรบัณฑิต10
9 6005504053 พระสุนัน โชติธมฺโม รัฐศาสตรบัณฑิต10
10 6005504049 พระอนุรักษ์ วรจิตฺโต รัฐศาสตรบัณฑิต10
11 6005504057 สามเณรอภิวาท พรมคุณ รัฐศาสตรบัณฑิต10
12 6005504046 พระอภิสิทธิ์ มหาปัญฺโญ รัฐศาสตรบัณฑิต10
13 6005504061 นางสาวอรนภา คำวันสา รัฐศาสตรบัณฑิต10
14 6005504052 พระไพรวัลย์ อคฺควํโส รัฐศาสตรบัณฑิต10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสถานภาพ  12 = ลาพัก  13 = รอพินิจ  14 = ให้พักการเรียน  20 = ไม่มาติดต่อ  40 = สำเร็จการศึกษา  60 = ลาออก  61 = คาดว่าตกออก(เก่า)  62 = ให้ออก  64 = โอนย้ายประเภท (เกรดไม่ครบ)  65 = โอนย้ายประเภท (เกรดครบ)  66 = ย้ายสถานศึกษา  70 = พ้นสภาพ  71 = สถานภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสถานภาพนักศึกษาตามระเบียบทางการเงิน  73 = พ้นสภาพตามระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา  74 = พ้นสภาพนักศึกษา(เนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา)  75 = พ้นสถานภาพนักศึกษา (ข้อมูลเก่า)  76 = พ้นสภาพนักศึกษาหลักฐานไม่ถูกต้อง  77 = พ้นสภาพนักศึกษาขาดคุณสมบัติ  85 = เสียชีวิต/มรณภาพ  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยกเลิก  92 = ยกเลิกชื่อซ้ำ  93 = ยกเลิกป้อนรหัสผิด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล โทรศัพท์ ๐๓๕-๒๔๘-๐๖๒, ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๔๒๒
        Copyright ã Mahachulalongkornrajavidyalaya University