Mahachulalongkornrajavidyalaya University
Untitled Document
 
 
 
รายชื่อนิสิต
รายวิชา600104 : ภาษาอังกฤษ
หมุ่2
สถาบันวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
ระดับการศึกษา ปริญญาโท
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนิสิตสู่    
ลำดับรหัส ชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 บัณฑิตวิทยาลัย
1 6203205019 พระครูขันติสุวรรณรัต ขนฺติโก พระพุทธศาสนา10
2 6203205006 พระจักกริช คนฺธสีโล พระพุทธศาสนา10
3 6203205016 พระจาตุรงค์ ฐิตญาโณ พระพุทธศาสนา10
4 6203205080 พระจำลอง ปสนฺโน พระพุทธศาสนา10
5 6203205025 พระชวาลา อินฺทวณฺโณ พระพุทธศาสนา10
6 6203205015 พระทองเรื่อน ขนฺติพโล พระพุทธศาสนา10
7 6203205005 พระทัชตพล กิตฺติปญฺโญ พระพุทธศาสนา10
8 6203205007 พระปลัดธนกฤต อคฺคจิตฺโต พระพุทธศาสนา10
9 6203205027 พระธีรวัฒน์ ชุติปญฺโญ พระพุทธศาสนา10
10 6203205012 พระนิกร ทานสุโภ พระพุทธศาสนา10
11 6203205017 พระสมุห์บวรภัทร วิสุทฺธสาโร พระพุทธศาสนา10
12 6203205001 พระมหาประเสริฐ อคฺคธมฺโม พระพุทธศาสนา10
13 6203205026 พระพิทักษ์กรณ์ ฐานวุฑฺโฒ พระพุทธศาสนา10
14 6203205010 พระภัทร ภทฺทาจาโร พระพุทธศาสนา10
15 6203205028 พระภูดิศ สุธมฺโม พระพุทธศาสนา10
16 6203205002 พระครูสังฆรักษ์ระพีพันธ์ จิรวฑฺฒโน พระพุทธศาสนา10
17 6203205004 พระมหารัตนาพร ทีฆายุโก พระพุทธศาสนา10
18 6203205090 พระปลัดฤทธิพร จารุวณฺโณ พระพุทธศาสนา10
19 6203205018 พระครูศรีกิตยาธร กิตฺติโสภโณ พระพุทธศาสนา10
20 6203205014 พระสมุห์ศักเรนทร์ ปญฺญาวชิโร พระพุทธศาสนา10
21 6203205022 พระสมโชค คุตฺตธมฺโม พระพุทธศาสนา10
22 6203205021 พระสวัสดิ์ จิตฺตทนฺโต พระพุทธศาสนา10
23 6203205003 พระสัจจะ มหาลาโภ พระพุทธศาสนา10
24 6203205008 พระสันติ เขมสนฺติโก พระพุทธศาสนา10
25 6203205013 พระสาโรช ธนาคโม พระพุทธศาสนา10
26 6203205079 พระสุพร คุณธมฺโม พระพุทธศาสนา10
27 6203205009 พระปลัดสุรรักษ์ โชติธมฺโม พระพุทธศาสนา10
28 6203205020 พระสุเว่ย คุณรตโน พระพุทธศาสนา10
29 6203205029 พระหิรัณย์วิชชุกร ภทฺทิโย พระพุทธศาสนา10
30 6203205024 พระอาษา ปญฺญาธโร พระพุทธศาสนา10
31 6203205089 พระใบฎีกาอุดม จนฺทโก พระพุทธศาสนา10
32 6203205011 พระเดชาวัต ชิตมาโร พระพุทธศาสนา10
33 6203205023 พระสมุห์เอกสิทธิ์ กมฺมสุทฺโธ พระพุทธศาสนา10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสถานภาพ  12 = ลาพัก  13 = รอพินิจ  14 = ให้พักการเรียน  20 = ไม่มาติดต่อ  40 = สำเร็จการศึกษา  60 = ลาออก  61 = คาดว่าตกออก(เก่า)  62 = ให้ออก  64 = โอนย้ายประเภท (เกรดไม่ครบ)  65 = โอนย้ายประเภท (เกรดครบ)  66 = ย้ายสถานศึกษา  70 = พ้นสภาพ  71 = สถานภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสถานภาพนักศึกษาตามระเบียบทางการเงิน  73 = พ้นสภาพตามระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา  74 = พ้นสภาพนักศึกษา(เนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา)  75 = พ้นสถานภาพนักศึกษา (ข้อมูลเก่า)  76 = พ้นสภาพนักศึกษาหลักฐานไม่ถูกต้อง  77 = พ้นสภาพนักศึกษาขาดคุณสมบัติ  85 = เสียชีวิต/มรณภาพ  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยกเลิก  92 = ยกเลิกชื่อซ้ำ  93 = ยกเลิกป้อนรหัสผิด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล โทรศัพท์ ๐๓๕-๒๔๘-๐๖๒, ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๔๒๒
        Copyright ã Mahachulalongkornrajavidyalaya University