Mahachulalongkornrajavidyalaya University
Untitled Document
 
 
 
รายชื่อนิสิต
รายวิชา000356 : ธรรมะภาคปฏิบัติ 6
หมุ่4
สถาบันวิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนิสิตสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 สังคมศาสตร์
1 6004504025 นางสาวณัฐวรา คำพา รัฐศาสตรบัณฑิต10
2 6004504026 นางสาวภัณฑิรา ศรีบุตร รัฐศาสตรบัณฑิต10
3 6004504032 นายอภิสิทธิ์ กิมซัง รัฐศาสตรบัณฑิต10
4 6004504034 นางสาวจิราภรณ์ จันตาบุญ รัฐศาสตรบัณฑิต10
5 6004504149 นางสาวศิริพร เยบองกู่ รัฐศาสตรบัณฑิต10
6 6004504150 นางสาวสุธาสินี ลาเชกู่ รัฐศาสตรบัณฑิต10
7 6004504151 นางสาวกุสุมาลย์ อาคมประคองไพร รัฐศาสตรบัณฑิต10
8 6004504152 นางสาวมาลิสา เขียวคำมูล รัฐศาสตรบัณฑิต10
9 6004504153 นางสาวปนัสยา อโนชา รัฐศาสตรบัณฑิต10
10 6004504154 นางสาวพิมพ์ชนก แซ่ย่าง รัฐศาสตรบัณฑิต10
11 6004504155 นางสาวดรุณี จะลอ รัฐศาสตรบัณฑิต10
12 6004504156 นายสุภาศ วนารัตนกุล รัฐศาสตรบัณฑิต10
13 6004504161 นางสาวนามีโหล จะลา รัฐศาสตรบัณฑิต10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสถานภาพ  12 = ลาพัก  13 = รอพินิจ  14 = ให้พักการเรียน  20 = ไม่มาติดต่อ  40 = สำเร็จการศึกษา  60 = ลาออก  61 = คาดว่าตกออก(เก่า)  62 = ให้ออก  64 = โอนย้ายประเภท (เกรดไม่ครบ)  65 = โอนย้ายประเภท (เกรดครบ)  66 = ย้ายสถานศึกษา  70 = พ้นสภาพ  71 = สถานภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสถานภาพนักศึกษาตามระเบียบทางการเงิน  73 = พ้นสภาพตามระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา  74 = พ้นสภาพนักศึกษา(เนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา)  75 = พ้นสถานภาพนักศึกษา (ข้อมูลเก่า)  76 = พ้นสภาพนักศึกษาหลักฐานไม่ถูกต้อง  77 = พ้นสภาพนักศึกษาขาดคุณสมบัติ  85 = เสียชีวิต/มรณภาพ  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยกเลิก  92 = ยกเลิกชื่อซ้ำ  93 = ยกเลิกป้อนรหัสผิด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล โทรศัพท์ ๐๓๕-๒๔๘-๐๖๒, ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๔๒๒
        Copyright ã Mahachulalongkornrajavidyalaya University