Mahachulalongkornrajavidyalaya University
Untitled Document
 
 
 
รายชื่อนิสิต
รายวิชา0SP103 : บาลีไวยากรณ์ 3
หมุ่6
สถาบันวิทยาลัยสงฆ์ลำพูน
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนิสิตสู่    
ลำดับรหัสชื่อ สาขาวิชาสถานภาพ
 สังคมศาสตร์
1 6114504101 นางสาวลภัสรมย์ พื้นอินทศรี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต10
2 6114504121 ว่าที่ ร.ต. สลักจิต สายปัญญาใย รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต10
3 6114504149 นางสาวเพชรไพลิน ตาสุยะ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต10
4 6114504147 นางสาวณหทัย กลิ่นหอม รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต10
5 6114504140 นางสาวนฤณีย์ สร้อยคำ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต10
6 6114504132 นางสาวเกวลิน ไชยมงคล รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต10
7 6114504122 นางสาวกานต์รวี นิธิวัฒนางค์กุล รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต10
8 6114504116 นางสาวขวัญฤดี แสงอรุณ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต10
9 6114504115 นางสาวสโรชิน มหาวันแจ่ม รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต10
10 6114504114 นางสาวทิวาภรณ์ แสงดอก รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต10
11 6114504111 นางสาวนิติยา กันตา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต10
12 6114504110 นางสาวชุติมณฑน์ วงศ์รัตน์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต10
13 6114504109 นางสาวจิตสุภา ฟองคำตัน รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต10
14 6114504107 นางสาวนภชนก นาครินทร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต10
15 6114504103 นางสาวธวัลรัตน์ เหล็กตั๋ว รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต10
16 6114504102 นางสาววิลาวัลย์ เนตาสิทธิ์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต10
17 6114504146 นางแววดาว มณีวรรณ์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต10
18 6114504104 นางภัทรพร สุหอม รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต10
19 6114504100 นายศรายุท ท้าวอ้าย รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต10
20 6114504152 นายภัทรพล กุณหลวง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต10
21 6114504151 นายณัฐกานต์ กาวีเมือง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต10
22 6114504148 นายอาคม ณ ลำพูน รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต10
23 6114504144 นายขจร ศรีวิชัย รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต10
24 6114504143 นายฉัตรอานนท์ ชัยมา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต10
25 6114504142 นายโกมล อริวันนา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต10
26 6114504141 นายวัชรพงศ์ รอบคอบ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต10
27 6114504139 นายกฤษกร เรือนมะกอก รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต10
28 6114504138 นายกันตภณ ศรีอำนวย รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต10
29 6114504137 นายนพคุณ อภิโชคชัยชาญ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต10
30 6114504136 นายวีรพงศ์ ณ เชียงใหม่ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต10
31 6114504135 นายสุทธินันท์ จันตาธรรม รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต10
32 6114504134 นายอัครวิทย์ สินธุบุญ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต10
33 6114504133 นายธนสาร ไชยเวียง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต10
34 6114504131 นายพงศ์พิชา ทาใจ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต10
35 6114504130 นายสมคิด จันทร์ต๊ะ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต10
36 6114504129 นายชินพันธุ์ อินต๊ะโพธิ์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต10
37 6114504128 นายพิสิษฐ์ ไชยวงค์ษา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต10
38 6114504127 นายนาย สุภัทร ศรีวิเรือน รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต10
39 6114504126 นายสรยุทธ วุฒิพงศ์ชัยกิจ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต10
40 6114504125 นายรุ่งโรจน์ พญาวัง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต10
41 6114504124 นายสมคิด ปิ่นแก้ว รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต10
42 6114504123 นายศักดิ์ดา ภักดี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต10
43 6114504120 นายนพดล สายปัญญาใย รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต10
44 6114504119 นายกิตติภัฎ ขัดมะโน รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต10
45 6114504118 นายธีรไนย กันทะกาศ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต10
46 6114504117 นายธีรภัทร สายแก้ว รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต10
47 6114504113 นายขจรเกียรติ ปินตาแก้ว รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต10
48 6114504112 นายมนต์สิทธิ์ อนุรักษ์ริมธาร รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต10
49 6114504108 นายบังเอินศักดิ์ ปาปวน รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต10
50 6114504105 นายวิฑูรย์ สุหอม รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต10
51 6114504106 สิบตรี ณัฐกิตต์ กุลวิวัฒน์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต10
52 6114504150 นางสาวมณัฐสนันท์ สมบุญตัน รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสถานภาพ  12 = ลาพัก  13 = รอพินิจ  14 = ให้พักการเรียน  20 = ไม่มาติดต่อ  40 = สำเร็จการศึกษา  60 = ลาออก  61 = คาดว่าตกออก(เก่า)  62 = ให้ออก  64 = โอนย้ายประเภท (เกรดไม่ครบ)  65 = โอนย้ายประเภท (เกรดครบ)  66 = ย้ายสถานศึกษา  70 = พ้นสภาพ  71 = สถานภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสถานภาพนักศึกษาตามระเบียบทางการเงิน  73 = พ้นสภาพตามระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา  74 = พ้นสภาพนักศึกษา(เนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา)  75 = พ้นสถานภาพนักศึกษา (ข้อมูลเก่า)  76 = พ้นสภาพนักศึกษาหลักฐานไม่ถูกต้อง  77 = พ้นสภาพนักศึกษาขาดคุณสมบัติ  85 = เสียชีวิต/มรณภาพ  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยกเลิก  92 = ยกเลิกชื่อซ้ำ  93 = ยกเลิกป้อนรหัสผิด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล โทรศัพท์ ๐๓๕-๒๔๘-๐๖๒, ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๔๒๒
        Copyright ã Mahachulalongkornrajavidyalaya University