Mahachulalongkornrajavidyalaya University
Untitled Document
 
 
 
รายชื่อนิสิต
รายวิชา000254 : ธรรมะภาคปฏิบัติ 4
หมุ่1
สถาบันหน่วยวิทยบริการวัดสระแก้ว
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนิสิตสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 สังคมศาสตร์
1 6052504001 พระครูสันติกิจจานุกูล สนฺตจิตฺโต การจัดการเชิงพุทธ10
2 6052504002 พระครูสมุห์ชาลิน กตปุญฺโญ การจัดการเชิงพุทธ10
3 6052504003 พระอธิการน้อย ฐิตเมโธ การจัดการเชิงพุทธ10
4 6052504004 พระอธิการอำนวย สุจิตฺโต การจัดการเชิงพุทธ10
5 6052504006 พระสมบัติ กนฺตสีโล การจัดการเชิงพุทธ10
6 6052504010 พระครูใบฎีกามานะ หิริธมฺโม การจัดการเชิงพุทธ10
7 6052504011 พระครูสังฆรักษ์เสกสรรค์ ธีรงฺกุโร การจัดการเชิงพุทธ10
8 6052504013 พระครูสมุห์สุข สุขิโต การจัดการเชิงพุทธ10
9 6052504014 พระเยียน ธมฺมวโร การจัดการเชิงพุทธ10
10 6052504015 พระณัฐิวุฒิ อธิปญฺโญ การจัดการเชิงพุทธ10
11 6052504016 พระนิรันทร์ ญาณวโร การจัดการเชิงพุทธ10
12 6052504017 พระสิริยะวงศ์ ถิรปญฺโญ การจัดการเชิงพุทธ10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสถานภาพ  12 = ลาพัก  13 = รอพินิจ  14 = ให้พักการเรียน  20 = ไม่มาติดต่อ  40 = สำเร็จการศึกษา  60 = ลาออก  61 = คาดว่าตกออก(เก่า)  62 = ให้ออก  64 = โอนย้ายประเภท (เกรดไม่ครบ)  65 = โอนย้ายประเภท (เกรดครบ)  66 = ย้ายสถานศึกษา  70 = พ้นสภาพ  71 = สถานภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสถานภาพนักศึกษาตามระเบียบทางการเงิน  73 = พ้นสภาพตามระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา  74 = พ้นสภาพนักศึกษา(เนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา)  75 = พ้นสถานภาพนักศึกษา (ข้อมูลเก่า)  76 = พ้นสภาพนักศึกษาหลักฐานไม่ถูกต้อง  77 = พ้นสภาพนักศึกษาขาดคุณสมบัติ  85 = เสียชีวิต/มรณภาพ  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยกเลิก  92 = ยกเลิกชื่อซ้ำ  93 = ยกเลิกป้อนรหัสผิด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล โทรศัพท์ ๐๓๕-๒๔๘-๐๖๒, ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๔๒๒
        Copyright ã Mahachulalongkornrajavidyalaya University