Mahachulalongkornrajavidyalaya University
Untitled Document
 
 
 
รายชื่อนิสิต
รายวิชา600102 : พุทธปรัชญา
หมุ่1
สถาบันวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ
ระดับการศึกษา ปริญญาโท
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนิสิตสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 บัณฑิตวิทยาลัย
1 6123205001 พระครูประภากรถิรคุณ ถิรจิตฺโต พระพุทธศาสนา10
2 6123205002 พระครูวัชรชยาภินันท์ เสนาพันธ์ พระพุทธศาสนา10
3 6123205003 พระชัชวาล ขนฺติวิชฺโช พระพุทธศาสนา10
4 6123205005 พระใบฎีกาอนุวัฒน์ ฐานธมฺโม พระพุทธศาสนา10
5 6123205006 พระมหาจันทร์ดี ปญฺญาวชิโร พระพุทธศาสนา10
6 6123205007 พระมหาจำลอง ธมฺมปาโล พระพุทธศาสนา10
7 6123205008 พระมหาณัฐวุฒิ วิสุทฺโธ พระพุทธศาสนา10
8 6123205009 พระมหาพุทธิวัฒน์ ปญฺญาธโร พระพุทธศาสนา10
9 6123205010 พระอธิการสมชาย ฐานรโต พระพุทธศาสนา10
10 6123205011 พระสันติภาพ โกวิโท พระพุทธศาสนา10
11 6123205012 พระอธิการกฤษณะ ธนปญฺโญ พระพุทธศาสนา10
12 6123205013 พระเจียมรัตน์ จตฺตมโล พระพุทธศาสนา10
13 6123205014 พระอธิการนิรันดร์ จกฺกธมฺโม พระพุทธศาสนา10
14 6123205015 พระอธิการสนิท อานนฺโท พระพุทธศาสนา10
15 6123205016 พระอธิการสมภาร นิภาธโร พระพุทธศาสนา10
16 6123205017 นางสาวฉัตราภรณ์ จันทร์แจ่มธารี พระพุทธศาสนา10
17 6123205018 นางสุดารัตน์ ต่ายธานี พระพุทธศาสนา10
18 6123205019 พระณัฏฐ์ธนชัย กลยาณธมฺโม พระพุทธศาสนา10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสถานภาพ  12 = ลาพัก  13 = รอพินิจ  14 = ให้พักการเรียน  20 = ไม่มาติดต่อ  40 = สำเร็จการศึกษา  60 = ลาออก  61 = คาดว่าตกออก(เก่า)  62 = ให้ออก  64 = โอนย้ายประเภท (เกรดไม่ครบ)  65 = โอนย้ายประเภท (เกรดครบ)  66 = ย้ายสถานศึกษา  70 = พ้นสภาพ  71 = สถานภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสถานภาพนักศึกษาตามระเบียบทางการเงิน  73 = พ้นสภาพตามระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา  74 = พ้นสภาพนักศึกษา(เนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา)  75 = พ้นสถานภาพนักศึกษา (ข้อมูลเก่า)  76 = พ้นสภาพนักศึกษาหลักฐานไม่ถูกต้อง  77 = พ้นสภาพนักศึกษาขาดคุณสมบัติ  85 = เสียชีวิต/มรณภาพ  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยกเลิก  92 = ยกเลิกชื่อซ้ำ  93 = ยกเลิกป้อนรหัสผิด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล โทรศัพท์ ๐๓๕-๒๔๘-๐๖๒, ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๔๒๒
        Copyright ã Mahachulalongkornrajavidyalaya University