Mahachulalongkornrajavidyalaya University
Untitled Document
 
 
 
รายชื่อนิสิต
รายวิชา000260 : การปกครองคณะสงฆ์ไทย
หมุ่3
สถาบันวิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนิสิตสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 สังคมศาสตร์
1 6040504041 นายฉัตรชัย สุขประเสริฐ รัฐศาสตรบัณฑิต10
2 6040504042 นางสาวฉัตรวิไล แดงสกุล รัฐศาสตรบัณฑิต10
3 6040504043 สิบโท ชนานนท์ เดชสันติภักดี รัฐศาสตรบัณฑิต10
4 6040504044 นายชาญณรงค์ จันทรมนตรี รัฐศาสตรบัณฑิต10
5 6040504045 นางณัฎฐนันทร์ บุญสำราญทิพย์ รัฐศาสตรบัณฑิต10
6 6040504046 นายธนสาร พลตะคุ รัฐศาสตรบัณฑิต10
7 6040504047 นายธวัชชัย คุณนพเก้า รัฐศาสตรบัณฑิต10
8 6040504048 นางสาวนงนุช ธีระวัฒนกิตติ รัฐศาสตรบัณฑิต10
9 6040504049 นางสาวนัตญา ตาปราบ รัฐศาสตรบัณฑิต10
10 6040504050 นางน้ำค้าง เกษมสุข รัฐศาสตรบัณฑิต10
11 6040504051 นางสาวนุชจริน เฮงดี รัฐศาสตรบัณฑิต10
12 6040504052 นายบุญธรรม วัฒนา รัฐศาสตรบัณฑิต10
13 6040504053 นางประยูร ทองคำเมือง รัฐศาสตรบัณฑิต10
14 6040504054 นางสาวพัฒน์นรี วิริยภัทรากุล รัฐศาสตรบัณฑิต10
15 6040504055 นายพงษ์ศิลป์ สายแสน รัฐศาสตรบัณฑิต10
16 6040504056 นายพิทักษ์ วัฒนา รัฐศาสตรบัณฑิต10
17 6040504057 นายภานุพงศ์ ศรีวิชา รัฐศาสตรบัณฑิต10
18 6040504058 สิบโท รัฐพล ลครพล รัฐศาสตรบัณฑิต10
19 6040504059 นายวิวัฒน์ เจียมจังหรีด รัฐศาสตรบัณฑิต10
20 6040504060 นายวีระพัฒน์ ต้นเกตุ รัฐศาสตรบัณฑิต10
21 6040504061 นายเศกสิทธิ ไตรเวียง รัฐศาสตรบัณฑิต10
22 6040504062 สิบโท สาโรจน์ ลุนแก้ง รัฐศาสตรบัณฑิต10
23 6040504063 นายสุดใจ ชำนาญ รัฐศาสตรบัณฑิต10
24 6040504064 สิบโท สุทธิพงศ์ นามนาค รัฐศาสตรบัณฑิต10
25 6040504065 นายสุทธิโรจน์ โรจน์พรหมทอง รัฐศาสตรบัณฑิต10
26 6040504066 นายสหชัย รอดสันเทียะ รัฐศาสตรบัณฑิต10
27 6040504067 สิบโท สุริยา นิ่มใหม่ รัฐศาสตรบัณฑิต10
28 6040504068 นายเสนอ รอญยุทธ รัฐศาสตรบัณฑิต10
29 6040504069 นายอดิศร ชำนิกล้า รัฐศาสตรบัณฑิต10
30 6040504070 สิบเอก อนุรักษ์ กล้าสันเทียะ รัฐศาสตรบัณฑิต10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสถานภาพ  12 = ลาพัก  13 = รอพินิจ  14 = ให้พักการเรียน  20 = ไม่มาติดต่อ  40 = สำเร็จการศึกษา  60 = ลาออก  61 = คาดว่าตกออก(เก่า)  62 = ให้ออก  64 = โอนย้ายประเภท (เกรดไม่ครบ)  65 = โอนย้ายประเภท (เกรดครบ)  66 = ย้ายสถานศึกษา  70 = พ้นสภาพ  71 = สถานภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสถานภาพนักศึกษาตามระเบียบทางการเงิน  73 = พ้นสภาพตามระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา  74 = พ้นสภาพนักศึกษา(เนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา)  75 = พ้นสถานภาพนักศึกษา (ข้อมูลเก่า)  76 = พ้นสภาพนักศึกษาหลักฐานไม่ถูกต้อง  77 = พ้นสภาพนักศึกษาขาดคุณสมบัติ  85 = เสียชีวิต/มรณภาพ  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยกเลิก  92 = ยกเลิกชื่อซ้ำ  93 = ยกเลิกป้อนรหัสผิด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล โทรศัพท์ ๐๓๕-๒๔๘-๐๖๒, ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๔๒๒
        Copyright ã Mahachulalongkornrajavidyalaya University