Mahachulalongkornrajavidyalaya University
Untitled Document
 
 
 
รายชื่อนิสิต
รายวิชา000260 : การปกครองคณะสงฆ์ไทย
หมุ่5
สถาบันวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนิสิตสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 สังคมศาสตร์
1 6021504016 นายธัชพล ศรีอิ่นแก้ว รัฐศาสตรบัณฑิต10
2 6021504018 นายอิทธิพล อินลังกา รัฐศาสตรบัณฑิต10
3 6021504019 สิบโท ยศกร หอมเพียร รัฐศาสตรบัณฑิต10
4 6021504020 นายวรวิทย์ กุญชรกุศลลจิต รัฐศาสตรบัณฑิต10
5 6021504021 นางสาวนภาพร คำป่าแลว รัฐศาสตรบัณฑิต10
6 6021504022 นางสาวณัฏฐา จริยา รัฐศาสตรบัณฑิต10
7 6021504023 นางสาวสุภาภรณ์ แสนต๊ะสืบ รัฐศาสตรบัณฑิต10
8 6021504024 นายธนันชัย ผาบสายยาน รัฐศาสตรบัณฑิต10
9 6021504025 สิบเอก จักรพันธ์ ปัญญา รัฐศาสตรบัณฑิต10
10 6021504028 นางณิชกมล วุฒิ รัฐศาสตรบัณฑิต10
11 6021504029 นางสาวกัญญาณัฐ อารีย์ รัฐศาสตรบัณฑิต10
12 6021504030 นายปฎิภาณ ปานคำ รัฐศาสตรบัณฑิต10
13 6021504031 นางแสงเทียน คำมี รัฐศาสตรบัณฑิต10
14 6021504033 นายรติวัชร์ แก้ววารี รัฐศาสตรบัณฑิต10
15 6021504034 สิบเอก ณัฐพล จูแวน รัฐศาสตรบัณฑิต10
16 6021504035 นายวิทยา อินทะปัด รัฐศาสตรบัณฑิต10
17 6021504036 สิบตำรวจเอก ณัฐพงศ์ พรชัย รัฐศาสตรบัณฑิต10
18 6021504037 นางสาวปุญญิศา ไชยนุบาล รัฐศาสตรบัณฑิต10
19 6021504038 นางสาววรัญญา แซ่ลี รัฐศาสตรบัณฑิต10
20 6021504043 นางสาววินัสนันท์ ยศพัฐกรณ์ รัฐศาสตรบัณฑิต10
21 6021504044 นายกฤตภาส มุงเมือง รัฐศาสตรบัณฑิต10
22 6021504045 นายศุภกิจ ศรีแกวงศ์ รัฐศาสตรบัณฑิต10
23 6021504046 นางบฤทัย อินทะปัด รัฐศาสตรบัณฑิต10
24 6021504051 สิบเอก บรรณากร ใจเชื้อ รัฐศาสตรบัณฑิต10
25 6021504052 นายชัยศรี คำมี รัฐศาสตรบัณฑิต10
26 6021504054 นางสาวพนิดา สุติน รัฐศาสตรบัณฑิต10
27 6021504058 จ่าสิบตรี วิทวัส ลีลาศ รัฐศาสตรบัณฑิต10
28 6021504059 นางสาวอาทิตยา แก้วบุญปัน รัฐศาสตรบัณฑิต10
29 6021504060 นางสาววนิดา แก้วคำ รัฐศาสตรบัณฑิต10
30 6021504061 นางสาวธนิฏฐา ปิ่นไชยเขียว รัฐศาสตรบัณฑิต10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสถานภาพ  12 = ลาพัก  13 = รอพินิจ  14 = ให้พักการเรียน  20 = ไม่มาติดต่อ  40 = สำเร็จการศึกษา  60 = ลาออก  61 = คาดว่าตกออก(เก่า)  62 = ให้ออก  64 = โอนย้ายประเภท (เกรดไม่ครบ)  65 = โอนย้ายประเภท (เกรดครบ)  66 = ย้ายสถานศึกษา  70 = พ้นสภาพ  71 = สถานภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสถานภาพนักศึกษาตามระเบียบทางการเงิน  73 = พ้นสภาพตามระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา  74 = พ้นสภาพนักศึกษา(เนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา)  75 = พ้นสถานภาพนักศึกษา (ข้อมูลเก่า)  76 = พ้นสภาพนักศึกษาหลักฐานไม่ถูกต้อง  77 = พ้นสภาพนักศึกษาขาดคุณสมบัติ  85 = เสียชีวิต/มรณภาพ  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยกเลิก  92 = ยกเลิกชื่อซ้ำ  93 = ยกเลิกป้อนรหัสผิด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล โทรศัพท์ ๐๓๕-๒๔๘-๐๖๒, ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๔๒๒
        Copyright ã Mahachulalongkornrajavidyalaya University