Mahachulalongkornrajavidyalaya University
Untitled Document
 
 
 
รายชื่อนิสิต
รายวิชา000254 : ธรรมะภาคปฏิบัติ 4
หมุ่2
สถาบันวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนิสิตสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 สังคมศาสตร์
1 5918502010 นายรัตนศักดิ์ นาคน้อย รัฐศาสตรบัณฑิต10
2 5918504008 นายอานนท์ มาศรักษา รัฐศาสตรบัณฑิต10
3 5918504009 จ่าสิบเอก บรรจง ปุยะติ รัฐศาสตรบัณฑิต10
4 5918504012 นางสาวสิริหมาย สุริพล รัฐศาสตรบัณฑิต10
5 5918504014 นางสาวพิมพ์วิภา อาริภู รัฐศาสตรบัณฑิต10
6 5918504015 นางสาวธัญลักษณ์ โชติมุข รัฐศาสตรบัณฑิต10
7 5918504017 นางสาวสุพรรณี ศรีธรรมา รัฐศาสตรบัณฑิต10
8 5918504018 นางสาวอริสา เศษโม้ รัฐศาสตรบัณฑิต10
9 5918504019 นายพลากร นิพนธ์รัมย์ รัฐศาสตรบัณฑิต10
10 5918504022 นายทรงศักดิ์ ปะโนรัมย์ รัฐศาสตรบัณฑิต10
11 5918504024 นายธนพล บุญรอดรัมย์ รัฐศาสตรบัณฑิต10
12 5918504025 นางสาวแก้วตา ลือพักตรา รัฐศาสตรบัณฑิต10
13 5918504026 นายพรศักดิ์ ทะลายรัมย์ รัฐศาสตรบัณฑิต10
14 5918504028 นางสาวเนตรทราย มาตราตัง รัฐศาสตรบัณฑิต10
15 5918504031 นางสาวนวลมณี สังข์ทองรัมย์ รัฐศาสตรบัณฑิต10
16 5918504044 นายศักดิ์ชัย สุโขพันธ์ รัฐศาสตรบัณฑิต10
17 5918504046 สิบเอก พงษ์เพชรพชร สุวรรณพึง รัฐศาสตรบัณฑิต10
18 5918504053 นายนัดดา ร่วมศรีวินิจกุล รัฐศาสตรบัณฑิต10
19 5918504054 นายทัศยุ ดีประจำ รัฐศาสตรบัณฑิต10
20 5918504056 นางสาววรรณิพา จริตรัมย์ รัฐศาสตรบัณฑิต10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสถานภาพ  12 = ลาพัก  13 = รอพินิจ  14 = ให้พักการเรียน  20 = ไม่มาติดต่อ  40 = สำเร็จการศึกษา  60 = ลาออก  61 = คาดว่าตกออก(เก่า)  62 = ให้ออก  64 = โอนย้ายประเภท (เกรดไม่ครบ)  65 = โอนย้ายประเภท (เกรดครบ)  66 = ย้ายสถานศึกษา  70 = พ้นสภาพ  71 = สถานภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสถานภาพนักศึกษาตามระเบียบทางการเงิน  73 = พ้นสภาพตามระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา  74 = พ้นสภาพนักศึกษา(เนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา)  75 = พ้นสถานภาพนักศึกษา (ข้อมูลเก่า)  76 = พ้นสภาพนักศึกษาหลักฐานไม่ถูกต้อง  77 = พ้นสภาพนักศึกษาขาดคุณสมบัติ  85 = เสียชีวิต/มรณภาพ  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยกเลิก  92 = ยกเลิกชื่อซ้ำ  93 = ยกเลิกป้อนรหัสผิด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล โทรศัพท์ ๐๓๕-๒๔๘-๐๖๒, ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๔๒๒
        Copyright ã Mahachulalongkornrajavidyalaya University