Mahachulalongkornrajavidyalaya University
Untitled Document
 
 
 
รายชื่อนิสิต
รายวิชา0SP103 : บาลีไวยากรณ์ 3
หมุ่2
สถาบันวิทยาเขตแพร่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนิสิตสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 พุทธศาสตร์
1 6108501021 นายธีธัญ ปุญญพัฒน์วรโชติ พระพุทธศาสนา10
2 6108501022 นางธนัญญารมณ์ ณัชรัชธนนันทน์ พระพุทธศาสนา10
3 6108501023 นางกนกพร ชมภูมิ่ง พระพุทธศาสนา10
4 6108501024 นายศราวุฒิ ชุมภูอินทร์ พระพุทธศาสนา10
5 6108501025 นางวรนารถ จันดี พระพุทธศาสนา10
6 6108501026 นางวัลซิน ชมชื่น พระพุทธศาสนา10
7 6108501027 นางสาวบุญเจือ เอกจิตร พระพุทธศาสนา10
8 6108501028 นางสุคนธ์พันธุ์ ศศิภัทรกุล พระพุทธศาสนา60
9 6108501029 นายสุวิทย์ ตันตื้อ พระพุทธศาสนา10
10 6108501030 นางพนิดา ทนันชัย พระพุทธศาสนา10
11 6108501031 นางผ่องศรี ชุมภูวัง พระพุทธศาสนา10
12 6108501032 นางธารี ธิติวัชรเดช พระพุทธศาสนา10
13 6108501033 นางมยุเรศ ชัยวัณณคุปต์ พระพุทธศาสนา10
14 6108501034 นายอรุณ ทิพยวงศ์ พระพุทธศาสนา10
15 6108501035 นางเสาวลักษณ์ ศิลปอวยชัย พระพุทธศาสนา10
16 6108501036 นายวิสุทธิ์ รักพงษ์ พระพุทธศาสนา10
17 6108501037 นางจำรอง สอนอุ่น พระพุทธศาสนา10
18 6108501038 นางรัญวิภาพรรณ จันทนานนท์กิจ พระพุทธศาสนา10
19 6108501039 นางจรรยา ปะระมะ พระพุทธศาสนา60
20 6108501040 นางเกศสุดา ปัญโญ พระพุทธศาสนา10
21 6108501041 นางพันใบ ไชยมงคล พระพุทธศาสนา10
22 6108501042 นางดารี มหาวี พระพุทธศาสนา10
23 6108501044 นางมยุรี โล่ห์นิมิตร พระพุทธศาสนา10
24 6108501045 นางสมศรี จอมประเสริฐ พระพุทธศาสนา10
25 6108501046 นางวลัยสภา ซื่อทรงธรรม พระพุทธศาสนา10
26 6108501047 นายดอนเมืองแพร่ หริ่มรักษาทรัพย์ พระพุทธศาสนา10
27 6108501048 นางวันทนีพร ชัยธรรม พระพุทธศาสนา10
28 6108501049 นางอักษรวดี ทราเลา พระพุทธศาสนา10
29 6108501050 นางสาววราภรณ์ ฝั้นสุข พระพุทธศาสนา10
30 6108501051 นางอำนวย ประเสริฐกิจ พระพุทธศาสนา10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสถานภาพ  12 = ลาพัก  13 = รอพินิจ  14 = ให้พักการเรียน  20 = ไม่มาติดต่อ  40 = สำเร็จการศึกษา  60 = ลาออก  61 = คาดว่าตกออก(เก่า)  62 = ให้ออก  64 = โอนย้ายประเภท (เกรดไม่ครบ)  65 = โอนย้ายประเภท (เกรดครบ)  66 = ย้ายสถานศึกษา  70 = พ้นสภาพ  71 = สถานภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสถานภาพนักศึกษาตามระเบียบทางการเงิน  73 = พ้นสภาพตามระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา  74 = พ้นสภาพนักศึกษา(เนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา)  75 = พ้นสถานภาพนักศึกษา (ข้อมูลเก่า)  76 = พ้นสภาพนักศึกษาหลักฐานไม่ถูกต้อง  77 = พ้นสภาพนักศึกษาขาดคุณสมบัติ  85 = เสียชีวิต/มรณภาพ  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยกเลิก  92 = ยกเลิกชื่อซ้ำ  93 = ยกเลิกป้อนรหัสผิด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล โทรศัพท์ ๐๓๕-๒๔๘-๐๖๒, ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๔๒๒
        Copyright ã Mahachulalongkornrajavidyalaya University