Mahachulalongkornrajavidyalaya University
Untitled Document
 
 
 
รายชื่อนิสิต
รายวิชา0SP103 : บาลีไวยากรณ์ 3
หมุ่1
สถาบันวิทยาเขตแพร่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนิสิตสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 พุทธศาสตร์
1 6108501001 สามเณรปุรวัฒน์ น่าชม พระพุทธศาสนา10
2 6108501002 พระเอ็ม ฟูแห้ง พระพุทธศาสนา10
3 6108501003 พระศุภวิชญ์ ถิรธมฺโม พระพุทธศาสนา10
4 6108501004 พระยุทธนันต์ อติธมฺโม พระพุทธศาสนา10
5 6108501005 พระยุทธนา คมฺภีรธมฺโม พระพุทธศาสนา10
6 6108501006 สามเณรวันเฉลิม สีโวย พระพุทธศาสนา10
7 6108501007 พระประกิต ติสฺสโร พระพุทธศาสนา10
8 6108501008 พระปวิกร ชูศรีทอง พระพุทธศาสนา60
9 6108501009 พระจิรพิพรรธ อาภาธโช พระพุทธศาสนา10
10 6108501010 พระปรเมศทร์ โชติธมฺโม พระพุทธศาสนา10
11 6108501011 พระภูมิภัทร ยาถี พระพุทธศาสนา10
12 6108501012 Ven. Lath Malaiphone พระพุทธศาสนา10
13 6108501013 Samanera Angkhan Manivongthong พระพุทธศาสนา10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสถานภาพ  12 = ลาพัก  13 = รอพินิจ  14 = ให้พักการเรียน  20 = ไม่มาติดต่อ  40 = สำเร็จการศึกษา  60 = ลาออก  61 = คาดว่าตกออก(เก่า)  62 = ให้ออก  64 = โอนย้ายประเภท (เกรดไม่ครบ)  65 = โอนย้ายประเภท (เกรดครบ)  66 = ย้ายสถานศึกษา  70 = พ้นสภาพ  71 = สถานภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสถานภาพนักศึกษาตามระเบียบทางการเงิน  73 = พ้นสภาพตามระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา  74 = พ้นสภาพนักศึกษา(เนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา)  75 = พ้นสถานภาพนักศึกษา (ข้อมูลเก่า)  76 = พ้นสภาพนักศึกษาหลักฐานไม่ถูกต้อง  77 = พ้นสภาพนักศึกษาขาดคุณสมบัติ  85 = เสียชีวิต/มรณภาพ  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยกเลิก  92 = ยกเลิกชื่อซ้ำ  93 = ยกเลิกป้อนรหัสผิด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล โทรศัพท์ ๐๓๕-๒๔๘-๐๖๒, ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๔๒๒
        Copyright ã Mahachulalongkornrajavidyalaya University