Mahachulalongkornrajavidyalaya University
Untitled Document
 
 
 
รายชื่อนิสิต
รายวิชา600102 : พุทธปรัชญา
หมุ่2
สถาบันวิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาโท
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนิสิตสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 บัณฑิตวิทยาลัย
1 6104205016 พระจรัญ ม่วงมอย ปรัชญา90
2 6104205017 พระณรงค์ศักดิ์ ฐานสิริ ปรัชญา10
3 6104205018 Dhaniram Ghimire ปรัชญา10
4 6104205019 ร้อยตำรวจตรี อาจ เมธารักษ์ ปรัชญา10
5 6104205020 นายคุณานนต์ คำปัน ปรัชญา10
6 6104205021 นายจักรเทพ โพธิรัตนเมธี ปรัชญา10
7 6104205022 นายยี่ดวง ศรีคำ ปรัชญา10
8 6104205023 Miss Nang kaung - ปรัชญา10
9 6104205024 นางสาวนางสาวจิรฐา โนแหย ปรัชญา90
10 6104205025 นางสาวเฉลิมขวัญ สินน้อย ปรัชญา10
11 6104205026 นางสาวอุทุมพร เกตุสุนทร ปรัชญา10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสถานภาพ  12 = ลาพัก  13 = รอพินิจ  14 = ให้พักการเรียน  20 = ไม่มาติดต่อ  40 = สำเร็จการศึกษา  60 = ลาออก  61 = คาดว่าตกออก(เก่า)  62 = ให้ออก  64 = โอนย้ายประเภท (เกรดไม่ครบ)  65 = โอนย้ายประเภท (เกรดครบ)  66 = ย้ายสถานศึกษา  70 = พ้นสภาพ  71 = สถานภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสถานภาพนักศึกษาตามระเบียบทางการเงิน  73 = พ้นสภาพตามระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา  74 = พ้นสภาพนักศึกษา(เนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา)  75 = พ้นสถานภาพนักศึกษา (ข้อมูลเก่า)  76 = พ้นสภาพนักศึกษาหลักฐานไม่ถูกต้อง  77 = พ้นสภาพนักศึกษาขาดคุณสมบัติ  85 = เสียชีวิต/มรณภาพ  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยกเลิก  92 = ยกเลิกชื่อซ้ำ  93 = ยกเลิกป้อนรหัสผิด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล โทรศัพท์ ๐๓๕-๒๔๘-๐๖๒, ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๔๒๒
        Copyright ã Mahachulalongkornrajavidyalaya University