Mahachulalongkornrajavidyalaya University
Untitled Document
 
 
 
รายชื่อนิสิต
รายวิชา000254 : ธรรมะภาคปฏิบัติ 4
หมุ่9
สถาบันวิทยาลัยสงฆ์เลย
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนิสิตสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 สังคมศาสตร์
1 6112404001 นายชนินทร์ศักดิ์ สิทธิวงศ์ รัฐศาสตรบัณฑิต10
2 6112404002 นายบรรจงศักดิ์ ทองไชยะ รัฐศาสตรบัณฑิต10
3 6112404003 นายชุมพร ไชย์มาต รัฐศาสตรบัณฑิต10
4 6112404004 นายณัฐพงษ์ พิศพรม รัฐศาสตรบัณฑิต10
5 6112404005 นางสาวชนากานต์ แหลมฉลาด รัฐศาสตรบัณฑิต10
6 6112404006 นางสาวจรัสศรี เพชรนอก รัฐศาสตรบัณฑิต10
7 6112404007 นายสิทธิชัย บังใบ รัฐศาสตรบัณฑิต10
8 6112404008 นายณัฐพงษ์ คณะศิริวงศ์ รัฐศาสตรบัณฑิต10
9 6112404009 นายกิตติศักดิ์ บังใบ รัฐศาสตรบัณฑิต10
10 6112404010 นายสุรพงษ์ ทุมสงคราม รัฐศาสตรบัณฑิต10
11 6112404011 นายถิรวัฒน์ ธีระไชยศาสนต์ รัฐศาสตรบัณฑิต10
12 6112404016 นางสาวยุวธิดา มุขสิงห์ รัฐศาสตรบัณฑิต10
13 6112404018 นายเฉลิมเกียรติ อุทา รัฐศาสตรบัณฑิต10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสถานภาพ  12 = ลาพัก  13 = รอพินิจ  14 = ให้พักการเรียน  20 = ไม่มาติดต่อ  40 = สำเร็จการศึกษา  60 = ลาออก  61 = คาดว่าตกออก(เก่า)  62 = ให้ออก  64 = โอนย้ายประเภท (เกรดไม่ครบ)  65 = โอนย้ายประเภท (เกรดครบ)  66 = ย้ายสถานศึกษา  70 = พ้นสภาพ  71 = สถานภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสถานภาพนักศึกษาตามระเบียบทางการเงิน  73 = พ้นสภาพตามระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา  74 = พ้นสภาพนักศึกษา(เนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา)  75 = พ้นสถานภาพนักศึกษา (ข้อมูลเก่า)  76 = พ้นสภาพนักศึกษาหลักฐานไม่ถูกต้อง  77 = พ้นสภาพนักศึกษาขาดคุณสมบัติ  85 = เสียชีวิต/มรณภาพ  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยกเลิก  92 = ยกเลิกชื่อซ้ำ  93 = ยกเลิกป้อนรหัสผิด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล โทรศัพท์ ๐๓๕-๒๔๘-๐๖๒, ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๔๒๒
        Copyright ã Mahachulalongkornrajavidyalaya University