Mahachulalongkornrajavidyalaya University
Untitled Document
 
 
 
รายชื่อนิสิต
รายวิชา600102 : พุทธปรัชญา
หมุ่57
สถาบันวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
ระดับการศึกษา ปริญญาโท
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนิสิตสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 บัณฑิตวิทยาลัย
1 6116205001 พระครูสุเมธภูวดล ภูวเมโธ พระพุทธศาสนา10
2 6116205002 พระครูอินทรวิชัย นรินฺโท พระพุทธศาสนา10
3 6116205003 พระครูพิทักษ์วราทร อปฺปฏภโย พระพุทธศาสนา10
4 6116205004 พระครูไพศาลกิจจาทร สิริธโร พระพุทธศาสนา10
5 6116205005 พระวิสิฐศักดิ์ ฐานุตฺตโร พระพุทธศาสนา10
6 6116205006 พระณัฐนนท์ มหาปญฺโญ พระพุทธศาสนา10
7 6116205007 พระดิเรก วราโภ พระพุทธศาสนา10
8 6116205008 นางบุษรา รักษาสวัสดิ์กุล พระพุทธศาสนา10
9 6116205009 พระกฤษณรงค์ สนฺตมโน พระพุทธศาสนา10
10 6116205010 นางณัฐริกานต์ อำเจ๊ก พระพุทธศาสนา10
11 6116205011 พระครูสมุห์ธวัชชัย สุมุตฺโต พระพุทธศาสนา10
12 6116205012 พระสมุห์วันชัย ชุตินฺธโร พระพุทธศาสนา10
13 6116205013 พระครูชัยรัตนบรรพต ปภากโร พระพุทธศาสนา10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสถานภาพ  12 = ลาพัก  13 = รอพินิจ  14 = ให้พักการเรียน  20 = ไม่มาติดต่อ  40 = สำเร็จการศึกษา  60 = ลาออก  61 = คาดว่าตกออก(เก่า)  62 = ให้ออก  64 = โอนย้ายประเภท (เกรดไม่ครบ)  65 = โอนย้ายประเภท (เกรดครบ)  66 = ย้ายสถานศึกษา  70 = พ้นสภาพ  71 = สถานภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสถานภาพนักศึกษาตามระเบียบทางการเงิน  73 = พ้นสภาพตามระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา  74 = พ้นสภาพนักศึกษา(เนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา)  75 = พ้นสถานภาพนักศึกษา (ข้อมูลเก่า)  76 = พ้นสภาพนักศึกษาหลักฐานไม่ถูกต้อง  77 = พ้นสภาพนักศึกษาขาดคุณสมบัติ  85 = เสียชีวิต/มรณภาพ  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยกเลิก  92 = ยกเลิกชื่อซ้ำ  93 = ยกเลิกป้อนรหัสผิด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล โทรศัพท์ ๐๓๕-๒๔๘-๐๖๒, ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๔๒๒
        Copyright ã Mahachulalongkornrajavidyalaya University