Mahachulalongkornrajavidyalaya University
Untitled Document
 
 
 
รายชื่อนิสิต
รายวิชา0SP103 : บาลีไวยากรณ์ 3
หมุ่4
สถาบันวิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนิสิตสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 สังคมศาสตร์
1 6124504032 นายวันพิชิต ศรีสุข รัฐศาสตรบัณฑิต10
2 6124504033 นางสาวกัลย์ริศศา ศิริอักษร รัฐศาสตรบัณฑิต10
3 6124504034 นางสาวกชพรรณ กฤตวรพงศภัค รัฐศาสตรบัณฑิต10
4 6124504035 สิบตำรวจโท เอก อังเรขพาณิชย์ รัฐศาสตรบัณฑิต10
5 6124504036 นางชิดาบุญ เอกกิตตืขจร รัฐศาสตรบัณฑิต10
6 6124504037 นางสาวจริยา สุริมา รัฐศาสตรบัณฑิต10
7 6124504038 นางสาวปานปวีณา กาฬแก้ว รัฐศาสตรบัณฑิต10
8 6124504039 นางสาววรลักษณ์ ทองแก้วเกิด รัฐศาสตรบัณฑิต10
9 6124504040 ดาบตำรวจ กฤตธนา เอกกิตติขจร รัฐศาสตรบัณฑิต10
10 6124504041 นางสาวภัทรกันย์ สุขสบาย รัฐศาสตรบัณฑิต10
11 6124504042 นางสาวสุนิษา ดำขาว รัฐศาสตรบัณฑิต10
12 6124504043 นางสาวศันสนีย์ สมวงศ์ รัฐศาสตรบัณฑิต10
13 6124504044 สิบโท พงศธร ชะดารัตน์ รัฐศาสตรบัณฑิต10
14 6124504045 นายนครินทร์ ไชยวัณณ์ รัฐศาสตรบัณฑิต10
15 6124504046 สิบตรี จัตวา สมคิด รัฐศาสตรบัณฑิต10
16 6124504047 สิบโท วุฒิชัย ศิริสัจจัง รัฐศาสตรบัณฑิต10
17 6124504048 นายนิติกร เพ็ชรรัตน์ทอง รัฐศาสตรบัณฑิต10
18 6124504049 นายบัญชา ยะริงทอง รัฐศาสตรบัณฑิต10
19 6124504050 นายครรชิต ชุมบุญ รัฐศาสตรบัณฑิต10
20 6124504051 นายธวัชชัย พรหมเทพ รัฐศาสตรบัณฑิต10
21 6124504052 นางรวิสรา ไกรวรรณ์ รัฐศาสตรบัณฑิต10
22 6124504053 นายสมควร ตันวิเศษ รัฐศาสตรบัณฑิต10
23 6124504054 นางสาวธัญญรัตน์ ขุนทองจันทร์ รัฐศาสตรบัณฑิต10
24 6124504055 นางสาวปสุดา อินทองคำ รัฐศาสตรบัณฑิต10
25 6124504056 นางสาววนิดา ชนอาศรี รัฐศาสตรบัณฑิต10
26 6124504057 สิบตรี ปิยะพงศ์ บุญเวช รัฐศาสตรบัณฑิต10
27 6124504058 นางสาวชลิตา พรหมโหร รัฐศาสตรบัณฑิต10
28 6124504059 สิบเอก จักรกฤต ศรีชมภู รัฐศาสตรบัณฑิต10
29 6124504060 นางสาวรุ่งฤทัย หลงวงศ์ รัฐศาสตรบัณฑิต10
30 6124504061 นายสุรศักดิ์ มณีรัตน์ รัฐศาสตรบัณฑิต10
31 6124504062 นางสาวประภัสสร เหล็กเพ็ชร์ รัฐศาสตรบัณฑิต10
32 6124504063 นางสาวกรรณิการ์ อนันตรานนท์ รัฐศาสตรบัณฑิต10
33 6124504064 นายนพดล งามระเบียบ รัฐศาสตรบัณฑิต10
34 6124504065 นางสาวรสจรี ยอดยิ่ง รัฐศาสตรบัณฑิต10
35 6124504066 นายนันทพงศ์ วุฒิ รัฐศาสตรบัณฑิต10
36 6124504067 สิบเอก ฉัตรชัย ปินต่อม รัฐศาสตรบัณฑิต10
37 6124504068 สิบโท พิศลย์ เพียภูเขียว รัฐศาสตรบัณฑิต10
38 6124504069 นางสาวรวีวรรณ หาระมี รัฐศาสตรบัณฑิต10
39 6124504070 สิบตรี ธวัชชัย คำวุ่น รัฐศาสตรบัณฑิต10
40 6124504071 นายปิยะวัฒน์ เจริญขุน รัฐศาสตรบัณฑิต10
41 6124504072 นายกฤษฎา สาลีงาม รัฐศาสตรบัณฑิต10
42 6124504073 นายชนะชัย พิทักษ์นิระพันธ์ รัฐศาสตรบัณฑิต10
43 6124504074 นายแรงรักษ์ เรืองรุ่งโรจน์ รัฐศาสตรบัณฑิต10
44 6124504075 นางวริศรา แพทย์ศรี รัฐศาสตรบัณฑิต10
45 6124504076 นายเตชิต ยอดเมืองนาย รัฐศาสตรบัณฑิต10
46 6124504077 นางสาวเกศินี สังข์เพ็ชร์ รัฐศาสตรบัณฑิต10
47 6124504078 นางเผดียงพร คงพันธ์ รัฐศาสตรบัณฑิต10
48 6124504079 นางอรุณี จันทร์หอม รัฐศาสตรบัณฑิต10
49 6124504080 นางสาวดลนภา รัตนภิกขุ รัฐศาสตรบัณฑิต10
50 6124504081 สิบตำรวจตรี จตุรงค์ อักษรธรรม รัฐศาสตรบัณฑิต10
51 6124504082 นางกัญญนันทน์ ภัทรพิมพ์อักษร รัฐศาสตรบัณฑิต10
52 6124504083 นายนัฐพงค์ พรหมมาตร รัฐศาสตรบัณฑิต10
53 6124504084 สิบตำรวจตรี เทพประทาน โอฬารวิจิตรวงศ์ รัฐศาสตรบัณฑิต10
54 6124504085 นายชวัลชัย อรุณสวัสดื รัฐศาสตรบัณฑิต10
55 6124504086 จ่าสิบตรี ธนกร สิทธิศักดื รัฐศาสตรบัณฑิต10
56 6124504087 สิบโท ภูบดี แนบเนียร รัฐศาสตรบัณฑิต10
57 6124504088 นายณัฐวุฒิ อาษานาม รัฐศาสตรบัณฑิต10
58 6124504089 นายทรงพล ฉิมเกื้อ รัฐศาสตรบัณฑิต10
59 6124504090 นางสาวมนต์วดี พรมอร่ามกุล รัฐศาสตรบัณฑิต10
60 6124504091 นายสุรชาติ คงพันธ์ รัฐศาสตรบัณฑิต10
61 6124504092 นายธนาณัฐ เพชรโรจน์ รัฐศาสตรบัณฑิต10
62 6124504093 นางสาวรุ่งนภา ขุนศรี รัฐศาสตรบัณฑิต10
63 6124504094 นายทวี พุทธรัตน์ รัฐศาสตรบัณฑิต10
64 6124504095 นายณัฐวุฒิ ยุทธไชย รัฐศาสตรบัณฑิต10
65 6124504096 นางสาวจรรยา จันทร์แก่นรัตน์ รัฐศาสตรบัณฑิต10
66 6124504097 นายคมกริช ศรีพรหม รัฐศาสตรบัณฑิต10
67 6124504098 นายวิชิตชยการญจน์ มณีประวัติ รัฐศาสตรบัณฑิต10
68 6124504099 นางสาวนฤมล สุขรัตน์ รัฐศาสตรบัณฑิต10
69 6124504100 นางสาวสุภัสสร จันทสโร รัฐศาสตรบัณฑิต10
70 6124504101 นายไกรลาศ สิมฤทธิ์ รัฐศาสตรบัณฑิต10
71 6124504102 สิบตำรวจตรี ทีปกร มะลิวัลย์ รัฐศาสตรบัณฑิต10
72 6124504103 สิบตำรวจตรี นราธร มณีพรหม รัฐศาสตรบัณฑิต10
73 6124504104 สิบตรี กิตติธร ศรีพิชัย รัฐศาสตรบัณฑิต10
74 6124504105 สิบตำรวจโท ธนวัฒน์ วัฒนพันธ์ รัฐศาสตรบัณฑิต10
75 6124504106 นายอภิชิต พรรณราย รัฐศาสตรบัณฑิต10
76 6124504107 นางสาวชลณิชา ภักดีแก้ว รัฐศาสตรบัณฑิต10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสถานภาพ  12 = ลาพัก  13 = รอพินิจ  14 = ให้พักการเรียน  20 = ไม่มาติดต่อ  40 = สำเร็จการศึกษา  60 = ลาออก  61 = คาดว่าตกออก(เก่า)  62 = ให้ออก  64 = โอนย้ายประเภท (เกรดไม่ครบ)  65 = โอนย้ายประเภท (เกรดครบ)  66 = ย้ายสถานศึกษา  70 = พ้นสภาพ  71 = สถานภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสถานภาพนักศึกษาตามระเบียบทางการเงิน  73 = พ้นสภาพตามระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา  74 = พ้นสภาพนักศึกษา(เนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา)  75 = พ้นสถานภาพนักศึกษา (ข้อมูลเก่า)  76 = พ้นสภาพนักศึกษาหลักฐานไม่ถูกต้อง  77 = พ้นสภาพนักศึกษาขาดคุณสมบัติ  85 = เสียชีวิต/มรณภาพ  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยกเลิก  92 = ยกเลิกชื่อซ้ำ  93 = ยกเลิกป้อนรหัสผิด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล โทรศัพท์ ๐๓๕-๒๔๘-๐๖๒, ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๔๒๒
        Copyright ã Mahachulalongkornrajavidyalaya University