Mahachulalongkornrajavidyalaya University
Untitled Document
 
 
 
รายชื่อนิสิต
รายวิชา000254 : ธรรมะภาคปฏิบัติ 4
หมุ่2
สถาบันวิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนิสิตสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 สังคมศาสตร์
1 5837204037 นายกิตติกร จันทนา รัฐศาสตรบัณฑิต10
2 5924504057 นางสาวจันทรา แซ่ลิ่ม รัฐศาสตรบัณฑิต10
3 6024504003 สามเณรวราเทพ หมอเล็ก รัฐศาสตรบัณฑิต10
4 6024504005 นายเอกชัย ศิริพิทยา รัฐศาสตรบัณฑิต10
5 6024504006 นางสาวเจนจิรา รามสามี รัฐศาสตรบัณฑิต10
6 6024504007 นางสาวพัฒน์จิราณ์ วิชาพูล รัฐศาสตรบัณฑิต10
7 6024504008 นางสาวสุทธิลักษณ์ สองแก้ว รัฐศาสตรบัณฑิต10
8 6024504010 นางสาวดวงฤทัย วิเชียร รัฐศาสตรบัณฑิต10
9 6024504011 นางสาวชัญญานุช บุญฤทธิ์ รัฐศาสตรบัณฑิต10
10 6024504012 นางสาวอิศราทิพย์ ผดุงอรรถ รัฐศาสตรบัณฑิต10
11 6024504013 นายธนธรณ์ อนุบุตร รัฐศาสตรบัณฑิต10
12 6024504014 นางสาวกาษฐา ทวีลาศ รัฐศาสตรบัณฑิต10
13 6024504016 นางสาวรัตน์ฎาวรรณ แซ่ซิว รัฐศาสตรบัณฑิต10
14 6024504017 นายติณณ์พิสิษฐ์ มณีละเอียด รัฐศาสตรบัณฑิต10
15 6024504018 นางสาววาทินี แสนโรจน์ รัฐศาสตรบัณฑิต10
16 6024504019 นายณัฐิวุฒิ สีทองแก้ว รัฐศาสตรบัณฑิต10
17 6024504020 นายสุทธิพงศ์ มาตรูปสม รัฐศาสตรบัณฑิต10
18 6024504022 นายวสันต์ สังข์ทอง รัฐศาสตรบัณฑิต10
19 6024504024 นายอรรถพล พูลสวัสดิ์ รัฐศาสตรบัณฑิต10
20 6024504025 นายอัมรินทร์ ราชบุตร รัฐศาสตรบัณฑิต10
21 6024504026 นายณัฐกร แก้วรุ่ง รัฐศาสตรบัณฑิต10
22 6024504027 นางสาวธนิษฐา เกื้อพิทักษ์ รัฐศาสตรบัณฑิต10
23 6024504028 นางสาวปิยวลี มุนีกุล รัฐศาสตรบัณฑิต10
24 6024504029 นายศิรสิทธิ์ พรหมรักษา รัฐศาสตรบัณฑิต10
25 6024504030 นางธิติญา บุญศิริ รัฐศาสตรบัณฑิต10
26 6024504031 นางสาวภัทราภรณ์ เรืองรอง รัฐศาสตรบัณฑิต10
27 6024504032 นายศิวกรณ์ จิตรัตน์ รัฐศาสตรบัณฑิต10
28 6024504036 สิบโท จักรี สร้างทองคำ รัฐศาสตรบัณฑิต10
29 6024504037 สิบตำรวจตรี เอกพันธ์ มะเดื่อ รัฐศาสตรบัณฑิต10
30 6024504039 ร้อยตำรวจโท สุพัฒน์ จุลวรรณา รัฐศาสตรบัณฑิต10
31 6024504040 นางกัลยา จันทสุบรรณ รัฐศาสตรบัณฑิต10
32 6024504042 นางสาวสุธิศา โคกพริก รัฐศาสตรบัณฑิต10
33 6024504043 สิบตรี ณรงค์กร เดชจูด รัฐศาสตรบัณฑิต10
34 6024504044 สิบเอก อนุพงศ์ เนียมรินทร์ รัฐศาสตรบัณฑิต10
35 6024504045 นางสาวธนพร พิมพ์ทอง รัฐศาสตรบัณฑิต10
36 6024504046 นายศักดา ฉายปิติศิริ รัฐศาสตรบัณฑิต10
37 6024504047 นายศุภมงคล เนาวมุกดา รัฐศาสตรบัณฑิต10
38 6024504048 สิบโท พรภวิษย์ พงษ์เสือ รัฐศาสตรบัณฑิต10
39 6024504049 นางสาววรรณวนัช ภูมิภาค รัฐศาสตรบัณฑิต10
40 6024504050 สิบเอก เอกลักษณ์ หมอยา รัฐศาสตรบัณฑิต10
41 6024504051 นายกิติพงศ์ คำอ่อน รัฐศาสตรบัณฑิต10
42 6024504053 สิบตำรวจโท ธีรวัฒน์ รามศรี รัฐศาสตรบัณฑิต10
43 6024504055 สิบตำรวจโท วีรยุทธ เลี่ยมสุวรรณ รัฐศาสตรบัณฑิต10
44 6024504056 นายภัทรศักดิ์ แก้วตา รัฐศาสตรบัณฑิต10
45 6024504059 สิบตรี เจริญศักดิ์ อุตะระ รัฐศาสตรบัณฑิต10
46 6024504060 สิบตรี ณรงค์ แสนคำสอ รัฐศาสตรบัณฑิต10
47 6024504061 สิบตรี เมธิชัย มีสุวรรณ รัฐศาสตรบัณฑิต10
48 6024504062 สิบโท ณํฐพนธ์ คุ้มตระกูล รัฐศาสตรบัณฑิต10
49 6024504063 นายจิรวัฒน์ รามศรี รัฐศาสตรบัณฑิต10
50 6024504064 นายนพรัตน์ สุขตน รัฐศาสตรบัณฑิต10
51 6024504065 นายอภินันท์ ไวถาวร รัฐศาสตรบัณฑิต10
52 6024504067 สิบโท ธราเทพ เพ็ชรศรี รัฐศาสตรบัณฑิต10
53 6024504068 สิบตำรวจเอก วัชรพงษ์ ไชยพันธุ์ รัฐศาสตรบัณฑิต10
54 6024504069 นายจิรายุ นิ่มแก้ว รัฐศาสตรบัณฑิต10
55 6024504070 สิบตำรวจตรี สิทธิ สิทธิชัย รัฐศาสตรบัณฑิต10
56 6024504071 สิบตรี ยุทธภูมิ เกษรินทร์ รัฐศาสตรบัณฑิต10
57 6024504074 นายธีรศักดิ์ กันกริด รัฐศาสตรบัณฑิต10
58 6024504075 นายจรูญ สุขเกษม รัฐศาสตรบัณฑิต10
59 6024504076 นายจิระศักดิ์ หน้าขาว รัฐศาสตรบัณฑิต10
60 6024504078 นางสาวมณีรัตน์ โพธิ์ทอง รัฐศาสตรบัณฑิต10
61 6024504079 สิบเอก นฤพนธ์ จงคดี รัฐศาสตรบัณฑิต10
62 6024504083 นางสาวภัทรบดินทร์ รัตนากรกุล รัฐศาสตรบัณฑิต10
63 6024504084 นายรัชพงษ์ ทองมากกุล รัฐศาสตรบัณฑิต10
64 6024504086 จ่าสิบเอก อนุวัฒน์ ยาวุธ รัฐศาสตรบัณฑิต10
65 6024504087 นายธีระพงษ์ พลปัญญา รัฐศาสตรบัณฑิต10
66 6024504090 สิบตรี พรเทพ รัตนโชติ รัฐศาสตรบัณฑิต10
67 6024504091 นายจิตรดิลก กิจถาวร รัฐศาสตรบัณฑิต10
68 6024504095 นางสาวภัศรา มากละเอียด รัฐศาสตรบัณฑิต10
69 6024504096 นายอัฐพล คงสวัสดิ์ รัฐศาสตรบัณฑิต10
70 6024504097 สิบตำรวจตรี นพดล นิลละออ รัฐศาสตรบัณฑิต10
71 6024504098 นายสุกฤษฎิ์ ศรีงาม รัฐศาสตรบัณฑิต10
72 6024504099 นางสาวอ่อนนุช ไชยชนะ รัฐศาสตรบัณฑิต10
73 6024504100 นายไทยรัฐ ทองแดง รัฐศาสตรบัณฑิต10
74 6024504102 จ่าสิบเอก พนัส พิลาศรี รัฐศาสตรบัณฑิต10
75 6024504103 นางสาวสุพิชญา เสมรอด รัฐศาสตรบัณฑิต10
76 6024504104 สิบตำรวจตรี อดิศักดิ์ แมะบ้าน รัฐศาสตรบัณฑิต10
77 6024504105 นายศุภณัฐ ทะประสิทธิ์จิต รัฐศาสตรบัณฑิต10
78 6024504107 สิบโท ปรียพงศ์ คงมาก รัฐศาสตรบัณฑิต10
79 6024504108 สิบตรี พรชัย กาญจนพัฒน์ รัฐศาสตรบัณฑิต10
80 6024504111 นางสาวธันย์ชนก ขุนเมือง รัฐศาสตรบัณฑิต10
81 6024504112 สิบตรี อนุชา ฤทธิมา รัฐศาสตรบัณฑิต10
82 6024504113 จ่าสิบโท ณรงค์ สรัสสมิต รัฐศาสตรบัณฑิต10
83 6024504114 นางสาวรัตนกร ฉิมพานะ รัฐศาสตรบัณฑิต10
84 6024504115 สิบตำรวจตรี กิตบดี รุ่งเรือง รัฐศาสตรบัณฑิต10
85 6024504116 นางสาวเดือนทิพย์ ศิลปพันธุ์ รัฐศาสตรบัณฑิต10
86 6024504117 สิบโท เกรียงศักดิ์ ทิพเวช รัฐศาสตรบัณฑิต10
87 6024504118 นางสาวชนาภา บุญแก้ว รัฐศาสตรบัณฑิต10
88 6024504119 นางสาวโสภิตา มลสุขราช รัฐศาสตรบัณฑิต10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสถานภาพ  12 = ลาพัก  13 = รอพินิจ  14 = ให้พักการเรียน  20 = ไม่มาติดต่อ  40 = สำเร็จการศึกษา  60 = ลาออก  61 = คาดว่าตกออก(เก่า)  62 = ให้ออก  64 = โอนย้ายประเภท (เกรดไม่ครบ)  65 = โอนย้ายประเภท (เกรดครบ)  66 = ย้ายสถานศึกษา  70 = พ้นสภาพ  71 = สถานภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสถานภาพนักศึกษาตามระเบียบทางการเงิน  73 = พ้นสภาพตามระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา  74 = พ้นสภาพนักศึกษา(เนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา)  75 = พ้นสถานภาพนักศึกษา (ข้อมูลเก่า)  76 = พ้นสภาพนักศึกษาหลักฐานไม่ถูกต้อง  77 = พ้นสภาพนักศึกษาขาดคุณสมบัติ  85 = เสียชีวิต/มรณภาพ  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยกเลิก  92 = ยกเลิกชื่อซ้ำ  93 = ยกเลิกป้อนรหัสผิด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล โทรศัพท์ ๐๓๕-๒๔๘-๐๖๒, ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๔๒๒
        Copyright ã Mahachulalongkornrajavidyalaya University