Mahachulalongkornrajavidyalaya University
Untitled Document
 
 
 
รายชื่อนิสิต
รายวิชา0SP103 : บาลีไวยากรณ์ 3
หมุ่3
สถาบันวิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนิสิตสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 สังคมศาสตร์
1 6124504001 พระปกิจ ปภากโร รัฐศาสตรบัณฑิต10
2 6124504002 พระละออ สุชาโต รัฐศาสตรบัณฑิต10
3 6124504003 พระขวัญชัย วิสุทชาโส รัฐศาสตรบัณฑิต10
4 6124504004 พระอธิการคติ กตปุญโญ รัฐศาสตรบัณฑิต10
5 6124504005 สามเณรชยากร คงเมือง รัฐศาสตรบัณฑิต10
6 6124504006 นายนักรบ ราชบุรี รัฐศาสตรบัณฑิต10
7 6124504007 นางสาวศุภิกามน หาญณรงค์ รัฐศาสตรบัณฑิต10
8 6124504008 นางสาวอาทิตยา บุญเลิศ รัฐศาสตรบัณฑิต10
9 6124504009 นายชยานันท์ สุวรรณแพทย์ รัฐศาสตรบัณฑิต10
10 6124504010 นายกรรชัย บุญหา รัฐศาสตรบัณฑิต10
11 6124504011 นางสาวจีราภรณ์ บุญรัตน์ รัฐศาสตรบัณฑิต10
12 6124504012 นางสาวนาขวัญ เศรษฐวงค์ รัฐศาสตรบัณฑิต10
13 6124504013 นางสาวสุรีรัตน์ อินทจาระ รัฐศาสตรบัณฑิต10
14 6124504014 นายพัชรพงษ์ มณีวรรณ์ รัฐศาสตรบัณฑิต10
15 6124504015 นางสาวบัณฑิตา เกิดแสงสุริยงค์ รัฐศาสตรบัณฑิต10
16 6124504016 นางสาวปฐมพร ทองดี รัฐศาสตรบัณฑิต10
17 6124504017 นางสาวเมทิกา มณีรัตน์ รัฐศาสตรบัณฑิต10
18 6124504018 นางสาวกัญทิชา ธนจินดา รัฐศาสตรบัณฑิต10
19 6124504019 นายชานน จุลราษฏร์ รัฐศาสตรบัณฑิต10
20 6124504020 นายพิพัฒน์ จอมวิเชียร รัฐศาสตรบัณฑิต10
21 6124504021 นางสาวสุภาวดี แก้วพัฒนพงศ์ รัฐศาสตรบัณฑิต10
22 6124504022 นายพันเลิศ ทองอินทร์ รัฐศาสตรบัณฑิต10
23 6124504023 นางสาวกรรญกร จันทร์เพ็ญ รัฐศาสตรบัณฑิต10
24 6124504024 นางสาวฐิติมา คูณสวัสดิ์ รัฐศาสตรบัณฑิต10
25 6124504025 นางสาวอนุษรา แววทองคำ รัฐศาสตรบัณฑิต10
26 6124504026 นางสาวสุพัตรา สิงห์ทอง รัฐศาสตรบัณฑิต10
27 6124504027 นายทินกร จันทาพูน รัฐศาสตรบัณฑิต10
28 6124504028 นางสาวอฑิตยา บุญธรรม รัฐศาสตรบัณฑิต10
29 6124504029 นางสาวเกตุสุดา บุญรัตน์ รัฐศาสตรบัณฑิต10
30 6124504030 นายชวัลวิทย์ อินทสมบูรณ์ รัฐศาสตรบัณฑิต10
31 6124504031 นางสาวจิรนันท์ ชีทอง รัฐศาสตรบัณฑิต10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสถานภาพ  12 = ลาพัก  13 = รอพินิจ  14 = ให้พักการเรียน  20 = ไม่มาติดต่อ  40 = สำเร็จการศึกษา  60 = ลาออก  61 = คาดว่าตกออก(เก่า)  62 = ให้ออก  64 = โอนย้ายประเภท (เกรดไม่ครบ)  65 = โอนย้ายประเภท (เกรดครบ)  66 = ย้ายสถานศึกษา  70 = พ้นสภาพ  71 = สถานภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสถานภาพนักศึกษาตามระเบียบทางการเงิน  73 = พ้นสภาพตามระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา  74 = พ้นสภาพนักศึกษา(เนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา)  75 = พ้นสถานภาพนักศึกษา (ข้อมูลเก่า)  76 = พ้นสภาพนักศึกษาหลักฐานไม่ถูกต้อง  77 = พ้นสภาพนักศึกษาขาดคุณสมบัติ  85 = เสียชีวิต/มรณภาพ  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยกเลิก  92 = ยกเลิกชื่อซ้ำ  93 = ยกเลิกป้อนรหัสผิด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล โทรศัพท์ ๐๓๕-๒๔๘-๐๖๒, ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๔๒๒
        Copyright ã Mahachulalongkornrajavidyalaya University