Mahachulalongkornrajavidyalaya University
Untitled Document
 
 
 
รายชื่อนิสิต
รายวิชา0SP103 : บาลีไวยากรณ์ 3
หมุ่4
สถาบันวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนิสิตสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 พุทธศาสตร์
1 5923401025 พระอธิการอำพน จารุโภ พระพุทธศาสนา10
2 6123501001 พระสิริพักตร์ วิสัย พระพุทธศาสนา10
3 6123501002 พระสรสิทธิ์ คำนึก พระพุทธศาสนา10
4 6123501003 สามเณรจรัญชัย บุญทูล พระพุทธศาสนา10
5 6123501004 พระทัน ทาลา พระพุทธศาสนา10
6 6123501005 พระจำนงค์ สนิท พระพุทธศาสนา10
7 6123501006 พระอนุชา ถามิโก พระพุทธศาสนา10
8 6123501007 พระสุดใจ ชนะบุตร พระพุทธศาสนา10
9 6123501008 พระอธิการณัฎฐ์ทวี อุตฺตโร พระพุทธศาสนา10
10 6123501009 พระพิกุลชัย มะลิสา พระพุทธศาสนา10
11 6123501010 พระแสงประกาย มังษธชาติ พระพุทธศาสนา10
12 6123501011 พระจิรายุส ขนฺติโก พระพุทธศาสนา10
13 6123501013 พระแพทธริก ธมลโต พระพุทธศาสนา10
14 6123501014 พระวิฑูรย์ ใสชาติ ศาสนา10
15 6123501016 พระพยุงศักดิ์ ไชยแสน พระพุทธศาสนา10
16 6123501017 พระอัครพล ดวงทอง พระพุทธศาสนา10
17 6123501018 พระพิทักษ์ พงษ์สุวรรณ์ พระพุทธศาสนา10
18 6123501019 พระพฤฒ รัตนสุวรรณ พระพุทธศาสนา10
19 6123504122 สามเณรศักดิ์ดาวุฒิ จันเทพา พระพุทธศาสนา10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสถานภาพ  12 = ลาพัก  13 = รอพินิจ  14 = ให้พักการเรียน  20 = ไม่มาติดต่อ  40 = สำเร็จการศึกษา  60 = ลาออก  61 = คาดว่าตกออก(เก่า)  62 = ให้ออก  64 = โอนย้ายประเภท (เกรดไม่ครบ)  65 = โอนย้ายประเภท (เกรดครบ)  66 = ย้ายสถานศึกษา  70 = พ้นสภาพ  71 = สถานภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสถานภาพนักศึกษาตามระเบียบทางการเงิน  73 = พ้นสภาพตามระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา  74 = พ้นสภาพนักศึกษา(เนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา)  75 = พ้นสถานภาพนักศึกษา (ข้อมูลเก่า)  76 = พ้นสภาพนักศึกษาหลักฐานไม่ถูกต้อง  77 = พ้นสภาพนักศึกษาขาดคุณสมบัติ  85 = เสียชีวิต/มรณภาพ  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยกเลิก  92 = ยกเลิกชื่อซ้ำ  93 = ยกเลิกป้อนรหัสผิด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล โทรศัพท์ ๐๓๕-๒๔๘-๐๖๒, ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๔๒๒
        Copyright ã Mahachulalongkornrajavidyalaya University