Mahachulalongkornrajavidyalaya University
Untitled Document
 
 
 
รายชื่อนิสิต
รายวิชา0SP103 : บาลีไวยากรณ์ 3
หมุ่3
สถาบันวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนิสิตสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 ครุศาสตร์
1 6103502006 นางสาวศุภกาญจน์ ส้มเขียวหวาน ค.บ. (สังคมศึกษา)10
2 6103502007 นางสาวอมรรัตน์ ไชยขาว ค.บ. (สังคมศึกษา)10
3 6103502008 นายอมร หมวดเกิด ค.บ. (สังคมศึกษา)10
4 6103502009 นางสาววารุณี เพ็ชรสวัสดิ์ ค.บ. (สังคมศึกษา)10
5 6103502010 นายรัฐพล พันธ์ช่วง ค.บ. (สังคมศึกษา)10
6 6103502011 นางสาวนัทธิชา มะเส็น ค.บ. (สังคมศึกษา)10
7 6103502012 นายดิศานุวัฒน์ พัฒศรีเรือง ค.บ. (สังคมศึกษา)10
8 6103502013 นายกฤตพรต บุญเชิด ค.บ. (สังคมศึกษา)10
9 6103502014 นางสาวมนทิวา วัดโคก ค.บ. (สังคมศึกษา)10
10 6103502015 นายภาริญฐิติกร สุพรรณ ค.บ. (สังคมศึกษา)10
11 6103502016 นางสาวอรจิรา แซ่ติ่ง ค.บ. (สังคมศึกษา)10
12 6103502017 นายเจษฏา ทิพย์เหรียญ ค.บ. (สังคมศึกษา)10
13 6103502018 นายศุภชัย กระบี่น้อย ค.บ. (สังคมศึกษา)10
14 6103502019 นายนวกิจ ปานรอด ค.บ. (สังคมศึกษา)10
15 6103502020 นางสาวนิตยา โสพรรณโชติ ค.บ. (สังคมศึกษา)10
16 6103502021 นายณัฐิวุฒิ ศรีทอง ค.บ. (สังคมศึกษา)10
17 6103502024 นายนิติ อักโขมี ค.บ. (สังคมศึกษา)10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสถานภาพ  12 = ลาพัก  13 = รอพินิจ  14 = ให้พักการเรียน  20 = ไม่มาติดต่อ  40 = สำเร็จการศึกษา  60 = ลาออก  61 = คาดว่าตกออก(เก่า)  62 = ให้ออก  64 = โอนย้ายประเภท (เกรดไม่ครบ)  65 = โอนย้ายประเภท (เกรดครบ)  66 = ย้ายสถานศึกษา  70 = พ้นสภาพ  71 = สถานภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสถานภาพนักศึกษาตามระเบียบทางการเงิน  73 = พ้นสภาพตามระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา  74 = พ้นสภาพนักศึกษา(เนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา)  75 = พ้นสถานภาพนักศึกษา (ข้อมูลเก่า)  76 = พ้นสภาพนักศึกษาหลักฐานไม่ถูกต้อง  77 = พ้นสภาพนักศึกษาขาดคุณสมบัติ  85 = เสียชีวิต/มรณภาพ  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยกเลิก  92 = ยกเลิกชื่อซ้ำ  93 = ยกเลิกป้อนรหัสผิด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล โทรศัพท์ ๐๓๕-๒๔๘-๐๖๒, ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๔๒๒
        Copyright ã Mahachulalongkornrajavidyalaya University