Mahachulalongkornrajavidyalaya University
Untitled Document
 
 
 
รายชื่อนิสิต
รายวิชา000254 : ธรรมะภาคปฏิบัติ 4
หมุ่2
สถาบันวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนิสิตสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 สังคมศาสตร์
1 6003504001 พระปรเมศวร์ ปรฺกกโม รัฐศาสตรบัณฑิต10
2 6003504002 พระวิทยารัฐ อุทยญาโณ รัฐศาสตรบัณฑิต10
3 6003504004 พระอุดมพงศ์ เตชวโร รัฐศาสตรบัณฑิต10
4 6003504008 สามเณรเมธาวี วงศ์คำ รัฐศาสตรบัณฑิต10
5 6003504009 สามเณรกนกพล กิจรักษ์ รัฐศาสตรบัณฑิต10
6 6003504010 พระภาคภูมิ อารทฺธวิริโย รัฐศาสตรบัณฑิต10
7 6003504011 พระพงศ์ศิริ วรญาโณ รัฐศาสตรบัณฑิต10
8 6003504013 พระอนิรุต คุณสาโร รัฐศาสตรบัณฑิต10
9 6003504016 พระตุลธร ติสฺสโร รัฐศาสตรบัณฑิต10
10 6003504019 พระวิริทธิ์ชัย ธมฺมรํสี รัฐศาสตรบัณฑิต10
11 6003504020 นายวัชระ พวงแก้ว รัฐศาสตรบัณฑิต10
12 6003504021 พระสัจจะ จนฺทวณฺโณ รัฐศาสตรบัณฑิต10
13 6003504022 พระนพฤทธิ์ สทฺธาธิโก รัฐศาสตรบัณฑิต10
14 6003504023 สามเณรวิทวัส เอี่ยมทราย รัฐศาสตรบัณฑิต10
15 6003504026 พระสุวนิตย์ ฐิตสีโล รัฐศาสตรบัณฑิต10
16 6003504027 สามเณรสิทธิชัย บูชารัญ รัฐศาสตรบัณฑิต10
17 6003504028 พระดำรงค์วุฒิ อิทฺธิเตโช รัฐศาสตรบัณฑิต10
18 6003504030 พระณัฐพงค์ มหานาโท รัฐศาสตรบัณฑิต10
19 6003504033 พระอนุวัฒน์ สุวฑฺฒโน รัฐศาสตรบัณฑิต10
20 6003504034 นายอนุรักษ์ มีเสน รัฐศาสตรบัณฑิต10
21 6003504035 สิบเอก สุริยาวุธ ทัลวัลลิ์ รัฐศาสตรบัณฑิต10
22 6003504036 นางสาวจุลีภรณ์ ศรีระกำ รัฐศาสตรบัณฑิต10
23 6003504038 นางสาวศศิภา คงวรรณ์ รัฐศาสตรบัณฑิต10
24 6003504040 สิบเอก อัครเดช ชูรอด รัฐศาสตรบัณฑิต10
25 6003504043 นายปารมิณต์ เนาว์สุวรรณ รัฐศาสตรบัณฑิต10
26 6003504044 นางสาวธัญพร คงสุข รัฐศาสตรบัณฑิต10
27 6003504050 นายธีระพงค์ พรหมกัณฑ์ รัฐศาสตรบัณฑิต10
28 6003504052 นายยอดขวัญ มณีฉาย รัฐศาสตรบัณฑิต10
29 6003504053 นายณัฐวุฒิ ดวงมุสิก รัฐศาสตรบัณฑิต10
30 6003504054 พระสุภัทชัย ธมฺมวโร รัฐศาสตรบัณฑิต10
31 6003504055 นางสาวบุปผา สินธุพาชี รัฐศาสตรบัณฑิต10
32 6003504057 นายสารวัฒน์ ไกรทิพย์ รัฐศาสตรบัณฑิต10
33 6003504058 สิบเอก สุพงค์ธร เนาวโคอักษร รัฐศาสตรบัณฑิต10
34 6003504063 พระธรณ์ธันย์ กิตติญาโณ รัฐศาสตรบัณฑิต10
35 6003504067 พระศุภชัย ภูริญาโณ รัฐศาสตรบัณฑิต10
36 6003504069 ดาบตำรวจ เพลิน จามจุรี รัฐศาสตรบัณฑิต10
37 6003504070 พระสันติ ฐตธมฺโม รัฐศาสตรบัณฑิต10
38 6003504072 พระสมเกียรติ ขนฺติวโร รัฐศาสตรบัณฑิต10
39 6003504073 นางสาวปรารถนา หมื่นสุวรรณ์ รัฐศาสตรบัณฑิต10
40 6003504075 พระมหาธีรวัจน์ จิรวฑฺฒโน รัฐศาสตรบัณฑิต10
41 6003504077 นางสาวพรรณี หลักใหม่ รัฐศาสตรบัณฑิต10
42 6003504079 สิบตรี สุรเชษฐ์ เดชจูด รัฐศาสตรบัณฑิต10
43 6003504081 สิบตำรวจเอก ธีระวัฒน์ โสตะพงษ์ รัฐศาสตรบัณฑิต10
44 6003504082 พระสุริยา สุริโย รัฐศาสตรบัณฑิต10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสถานภาพ  12 = ลาพัก  13 = รอพินิจ  14 = ให้พักการเรียน  20 = ไม่มาติดต่อ  40 = สำเร็จการศึกษา  60 = ลาออก  61 = คาดว่าตกออก(เก่า)  62 = ให้ออก  64 = โอนย้ายประเภท (เกรดไม่ครบ)  65 = โอนย้ายประเภท (เกรดครบ)  66 = ย้ายสถานศึกษา  70 = พ้นสภาพ  71 = สถานภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสถานภาพนักศึกษาตามระเบียบทางการเงิน  73 = พ้นสภาพตามระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา  74 = พ้นสภาพนักศึกษา(เนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา)  75 = พ้นสถานภาพนักศึกษา (ข้อมูลเก่า)  76 = พ้นสภาพนักศึกษาหลักฐานไม่ถูกต้อง  77 = พ้นสภาพนักศึกษาขาดคุณสมบัติ  85 = เสียชีวิต/มรณภาพ  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยกเลิก  92 = ยกเลิกชื่อซ้ำ  93 = ยกเลิกป้อนรหัสผิด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล โทรศัพท์ ๐๓๕-๒๔๘-๐๖๒, ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๔๒๒
        Copyright ã Mahachulalongkornrajavidyalaya University