Mahachulalongkornrajavidyalaya University
Untitled Document
 
 
 
รายชื่อนิสิต
รายวิชา0SP103 : บาลีไวยากรณ์ 3
หมุ่1
สถาบันวิทยาเขตหนองคาย
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนิสิตสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 พุทธศาสตร์
1 6102501002 พระวีระชัย ธมฺมิโก พระพุทธศาสนา10
2 6102501004 พระปลัดสุรศักดิ์ ฐานวีโร พระพุทธศาสนา10
 ครุศาสตร์
3 6102502002 จ่าสิบเอก ปริญญา หาริกุล ค.บ. (สังคมศึกษา)10
4 6102502006 นายลิขสิทธิ์ เอกวิเศษ ค.บ. (สังคมศึกษา)10
5 6102502007 นางสาววิจิตรา วงค์ประชุม ค.บ. (สังคมศึกษา)10
6 6102502009 พระสงวน สุจิณฺโณ ค.บ. (สังคมศึกษา)10
 มนุษยศาสตร์
7 6102503002 นายณสธน โลกธาตุ ภาษาอังกฤษ10
8 6102503008 พระอดิศร คมฺภีรธมฺโม ภาษาอังกฤษ10
 สังคมศาสตร์
9 6102404001 พระกิตติวัฒน์ ถาวโร รัฐศาสตรบัณฑิต10
10 6102504005 พระชัชวาลย์ ตปสมฺปณฺโน รัฐศาสตรบัณฑิต10
11 6102504015 พระชัยณรงค์ ชยมงฺคโล รัฐศาสตรบัณฑิต10
12 6102504018 พระชัยสิทธิ์ จนฺทูปโม รัฐศาสตรบัณฑิต10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสถานภาพ  12 = ลาพัก  13 = รอพินิจ  14 = ให้พักการเรียน  20 = ไม่มาติดต่อ  40 = สำเร็จการศึกษา  60 = ลาออก  61 = คาดว่าตกออก(เก่า)  62 = ให้ออก  64 = โอนย้ายประเภท (เกรดไม่ครบ)  65 = โอนย้ายประเภท (เกรดครบ)  66 = ย้ายสถานศึกษา  70 = พ้นสภาพ  71 = สถานภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสถานภาพนักศึกษาตามระเบียบทางการเงิน  73 = พ้นสภาพตามระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา  74 = พ้นสภาพนักศึกษา(เนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา)  75 = พ้นสถานภาพนักศึกษา (ข้อมูลเก่า)  76 = พ้นสภาพนักศึกษาหลักฐานไม่ถูกต้อง  77 = พ้นสภาพนักศึกษาขาดคุณสมบัติ  85 = เสียชีวิต/มรณภาพ  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยกเลิก  92 = ยกเลิกชื่อซ้ำ  93 = ยกเลิกป้อนรหัสผิด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล โทรศัพท์ ๐๓๕-๒๔๘-๐๖๒, ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๔๒๒
        Copyright ã Mahachulalongkornrajavidyalaya University