Mahachulalongkornrajavidyalaya University
Untitled Document
 
 
 
รายชื่อนิสิต
รายวิชา000260 : การปกครองคณะสงฆ์ไทย
หมุ่1
สถาบันวิทยาเขตหนองคาย
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนิสิตสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 ครุศาสตร์
1 6002502002 พระมหาชัยธวัช ชยรตโน สังคมศึกษา10
2 6002502003 พระทักษิณ สุเมธโส สังคมศึกษา10
3 6002502005 พระมหาประสพชัย มหาปรกฺกโม สังคมศึกษา10
4 6002502006 พระพลพจน์ สิริวํสเมธี สังคมศึกษา10
5 6002502008 พระมหากรพัฒน์ ปริยตฺติเมธี สังคมศึกษา10
6 6002502009 พระสุรชัย จารุธมฺโม สังคมศึกษา10
7 6002502010 พระมหาอำนวย ปญฺญาวโร สังคมศึกษา10
8 6002502013 นายชญานนท์ หงษ์สีลา สังคมศึกษา10
9 6002502015 นายธนากร สุริยภักดิ์ สังคมศึกษา10
10 6002502019 นางสาวฟาริดา ปังคะบุตร สังคมศึกษา10
11 6002502020 นายวุฒิชัย ต่อฤทธิ์ สังคมศึกษา10
12 6002502021 นายวุฒินันท์ ยิ้มเกิด สังคมศึกษา10
13 6002502022 นายศุภโชค กิ้วราชแยง สังคมศึกษา10
14 6002502023 นายสุทธิพงศ์ สุทธิจักร สังคมศึกษา10
15 6002502024 นางสาวสุวิมล นนทะชัย สังคมศึกษา10
16 6002502025 พระเอกราช ปภากโร สังคมศึกษา10
 สังคมศาสตร์
17 6002502018 นางสาวพิชยา สุนทรชัย รัฐศาสตรบัณฑิต10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสถานภาพ  12 = ลาพัก  13 = รอพินิจ  14 = ให้พักการเรียน  20 = ไม่มาติดต่อ  40 = สำเร็จการศึกษา  60 = ลาออก  61 = คาดว่าตกออก(เก่า)  62 = ให้ออก  64 = โอนย้ายประเภท (เกรดไม่ครบ)  65 = โอนย้ายประเภท (เกรดครบ)  66 = ย้ายสถานศึกษา  70 = พ้นสภาพ  71 = สถานภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสถานภาพนักศึกษาตามระเบียบทางการเงิน  73 = พ้นสภาพตามระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา  74 = พ้นสภาพนักศึกษา(เนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา)  75 = พ้นสถานภาพนักศึกษา (ข้อมูลเก่า)  76 = พ้นสภาพนักศึกษาหลักฐานไม่ถูกต้อง  77 = พ้นสภาพนักศึกษาขาดคุณสมบัติ  85 = เสียชีวิต/มรณภาพ  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยกเลิก  92 = ยกเลิกชื่อซ้ำ  93 = ยกเลิกป้อนรหัสผิด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล โทรศัพท์ ๐๓๕-๒๔๘-๐๖๒, ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๔๒๒
        Copyright ã Mahachulalongkornrajavidyalaya University