Mahachulalongkornrajavidyalaya University
Untitled Document
 
 
 
รายชื่อนิสิต
รายวิชา0SP103 : บาลีไวยากรณ์ 3
หมุ่4
สถาบันวิทยาลัยสงฆ์นครพนม
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนิสิตสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 สังคมศาสตร์
1 6113404001 พระสาคร สิงห์ดา รัฐศาสตรบัณฑิต70
2 6113404002 พระกฤษดาพงศ์ สุทฺธจิตฺโต รัฐศาสตรบัณฑิต10
3 6113404003 พระสุรินธร ชุตินฺธโร รัฐศาสตรบัณฑิต10
4 6113404004 พระนัฐพงษ์ ถิรปญฺโญ รัฐศาสตรบัณฑิต10
5 6113404005 นายนัฐวุฒิ สุริยวรรณ์ รัฐศาสตรบัณฑิต70
6 6113404006 นางสาวนุชชัญญา เฉลิมชาติ รัฐศาสตรบัณฑิต10
7 6113404007 นางสาวบัวชมภู ธ.น.กลม รัฐศาสตรบัณฑิต10
8 6113404008 นายกลวัชร วิถี รัฐศาสตรบัณฑิต10
9 6113404009 นายสันติ สุเพ็งคำ รัฐศาสตรบัณฑิต10
10 6113404010 นางสาวพรฤทัย พิมลมังคละกุล รัฐศาสตรบัณฑิต70
11 6113404011 นายธวัฒน์ชัย วงค์อินทร์ รัฐศาสตรบัณฑิต10
12 6113404012 นางสาวจุฑามาศ สิมรุณ รัฐศาสตรบัณฑิต70
13 6113404013 นางสาวเปรมฤทัย คงชะสิงห์ รัฐศาสตรบัณฑิต70
14 6113404015 นายอดุลรัตน์ ละมุนมอญ รัฐศาสตรบัณฑิต70
15 6113404016 นายเตชินท์ ชินโนษา รัฐศาสตรบัณฑิต70
16 6113404017 นายเชาว์ สุวรรณกูฎ รัฐศาสตรบัณฑิต10
17 6113404018 นางสาวสหัสชญา จักกัด รัฐศาสตรบัณฑิต70
18 6113404019 นางสาวอนันติญา อนันต์ รัฐศาสตรบัณฑิต10
19 6113404020 พระนิติพงษ์ สุวณฺโณ รัฐศาสตรบัณฑิต10
20 6113504009 พระครูสังฆรักษ์นฤบดินทร์ มณิวณฺโณ รัฐศาสตรบัณฑิต10
21 6113504010 นางสาวชลธิชา พาลี รัฐศาสตรบัณฑิต10
22 6113504011 นายคมศักดิ์ พัฒนวงษ์ชัย รัฐศาสตรบัณฑิต10
23 6113504012 พระใบฎีกาพงษ์ศักดิ์ ภทฺราวุโธ รัฐศาสตรบัณฑิต10
24 6113504013 นายปองพล สมอินอ้อย รัฐศาสตรบัณฑิต70
25 6113504016 พระณัฐภัทร ขนฺติโก รัฐศาสตรบัณฑิต10
26 6113504017 พระศักดิ์นรินทร์ จนฺทโสภโณ รัฐศาสตรบัณฑิต10
27 6113504019 พระสิทธิโชค ปภากโร รัฐศาสตรบัณฑิต10
28 6113504020 สามเณรอนุชิต แสงวงค์ รัฐศาสตรบัณฑิต10
29 6113504026 พระวิรัน สุจิตฺโต รัฐศาสตรบัณฑิต10
30 6113504037 พระพิษณุ คนดี รัฐศาสตรบัณฑิต70
31 6113504042 จ่าสิบเอก ศักดินนท์ อัตถาหาร รัฐศาสตรบัณฑิต10
32 6113504043 นางสาวนุจรินทร์ นามวงษ์ รัฐศาสตรบัณฑิต10
33 6113504044 นางสาวจารุวรรณ ไชยยงค์ รัฐศาสตรบัณฑิต70
34 6113504045 นายเย็ว แก้วมุกดา รัฐศาสตรบัณฑิต10
35 6113504046 นายทศพร แสงภู รัฐศาสตรบัณฑิต10
36 6113504047 นางสาวรสรินทร์ ยงโพธิ์ รัฐศาสตรบัณฑิต70
37 6113504049 พระพัฒนพงษ์ คุณากโร รัฐศาสตรบัณฑิต10
38 6113504051 นายนฤพล ต้นสวรรค์ รัฐศาสตรบัณฑิต10
39 6113504052 นายธนวัฒน์ ปิญชาน์อภิธัญญ์ รัฐศาสตรบัณฑิต70
40 6113504054 นายภาณุวัฒน์ ทิพย์วงษ์ รัฐศาสตรบัณฑิต10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสถานภาพ  12 = ลาพัก  13 = รอพินิจ  14 = ให้พักการเรียน  20 = ไม่มาติดต่อ  40 = สำเร็จการศึกษา  60 = ลาออก  61 = คาดว่าตกออก(เก่า)  62 = ให้ออก  64 = โอนย้ายประเภท (เกรดไม่ครบ)  65 = โอนย้ายประเภท (เกรดครบ)  66 = ย้ายสถานศึกษา  70 = พ้นสภาพ  71 = สถานภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสถานภาพนักศึกษาตามระเบียบทางการเงิน  73 = พ้นสภาพตามระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา  74 = พ้นสภาพนักศึกษา(เนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา)  75 = พ้นสถานภาพนักศึกษา (ข้อมูลเก่า)  76 = พ้นสภาพนักศึกษาหลักฐานไม่ถูกต้อง  77 = พ้นสภาพนักศึกษาขาดคุณสมบัติ  85 = เสียชีวิต/มรณภาพ  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยกเลิก  92 = ยกเลิกชื่อซ้ำ  93 = ยกเลิกป้อนรหัสผิด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล โทรศัพท์ ๐๓๕-๒๔๘-๐๖๒, ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๔๒๒
        Copyright ã Mahachulalongkornrajavidyalaya University