Mahachulalongkornrajavidyalaya University
Untitled Document
 
 
 
รายชื่อนิสิต
รายวิชา0SP103 : บาลีไวยากรณ์ 3
หมุ่4
สถาบันวิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง เพชรบูรณ์
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนิสิตสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 สังคมศาสตร์
1 6119504014 จ่าสิบตรี กิตติพงษ์ บุญเข้ม รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต10
2 6119504015 นายจักรพล จำปาพันธุ์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต10
3 6119504018 นายชวกรณ์ ศรีป้อ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต10
4 6119504019 นางสาวณัฐกานต์ คำมา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต10
5 6119504020 นายทรงวุฒิ สุวรรณขิน รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต10
6 6119504021 นายทวีพงษ์ ศรีดาจันทร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต10
7 6119504023 นายธนิสร ปัญญารักษ์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต10
8 6119504024 นางสาวเบญญาพา ตราทิพย์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต10
9 6119504025 นายปิยะ โม้อินตา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต10
10 6119504026 นายพงษ์ศักดิ์ กระกุลดา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต10
11 6119504027 นายไพรัตน์ วัฒนะ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต10
12 6119504028 นางสาวรัชนี ศิริ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต10
13 6119504029 นายเรวัตร กันเดิน รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต10
14 6119504030 นางสาววรรณทนี ละคร รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต10
15 6119504031 นางสาวสมหมาย สุขนาค รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต10
16 6119504032 นายสุวิชัย ประไพเพชร รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต10
17 6119504033 นายไสว คำพุฒ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต10
18 6119504034 นายอุเทน ก้ามสันเทียะ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต10
19 6119504035 นางสาวเอื้ออาทร บุญจันทร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต10
20 6119504036 นายอรรถพร ผลานิสงค์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต10
21 6119504037 นางสาวสุธาสินี สีโสดา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต10
22 6119504038 สิบตำรวจโท วิศรุต กงจีน รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต10
23 6119504039 นางสาววิริยาภรณ์ ศิริ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต10
24 6119504040 นางศศิธร คำอาบ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต10
25 6119504041 สิบตรี ธัชพงษ์ สีชัยยา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต10
26 6119504042 นายเจษฏาภรณ์ คำโสม รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต10
27 6119504043 นายสมเกียรติ คำโสม รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต10
28 6119504044 นายคมวาส ศรีสม รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต10
29 6119504045 นางสาวรุ่งทิพา พันอินทร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสถานภาพ  12 = ลาพัก  13 = รอพินิจ  14 = ให้พักการเรียน  20 = ไม่มาติดต่อ  40 = สำเร็จการศึกษา  60 = ลาออก  61 = คาดว่าตกออก(เก่า)  62 = ให้ออก  64 = โอนย้ายประเภท (เกรดไม่ครบ)  65 = โอนย้ายประเภท (เกรดครบ)  66 = ย้ายสถานศึกษา  70 = พ้นสภาพ  71 = สถานภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสถานภาพนักศึกษาตามระเบียบทางการเงิน  73 = พ้นสภาพตามระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา  74 = พ้นสภาพนักศึกษา(เนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา)  75 = พ้นสถานภาพนักศึกษา (ข้อมูลเก่า)  76 = พ้นสภาพนักศึกษาหลักฐานไม่ถูกต้อง  77 = พ้นสภาพนักศึกษาขาดคุณสมบัติ  85 = เสียชีวิต/มรณภาพ  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยกเลิก  92 = ยกเลิกชื่อซ้ำ  93 = ยกเลิกป้อนรหัสผิด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล โทรศัพท์ ๐๓๕-๒๔๘-๐๖๒, ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๔๒๒
        Copyright ã Mahachulalongkornrajavidyalaya University