Mahachulalongkornrajavidyalaya University
Untitled Document
 
 
 
รายชื่อนิสิต
รายวิชา0SP103 : บาลีไวยากรณ์ 3
หมุ่10
สถาบันวิทยาเขตนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนิสิตสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 สังคมศาสตร์
1 6106404001 จ่าสิบตรี สุรสิทธิ์ ไกรพะเนา รัฐศาสตรบัณฑิต10
2 6106404002 นายนภัทร สุขใหม่ รัฐศาสตรบัณฑิต10
3 6106404003 นางสาวจิราภรณ์ นิลคำ รัฐศาสตรบัณฑิต10
4 6106404004 จ่าสิบตำรวจ ชยฐณ พลเรือง รัฐศาสตรบัณฑิต10
5 6106504001 นางสาวนัทธมน ธงสันเทียะ รัฐศาสตรบัณฑิต10
6 6106504301 จ่าสิบเอก สุทัศน์ สูตรสุข รัฐศาสตรบัณฑิต10
7 6106504302 นายจักรพล ศรีวันคำ รัฐศาสตรบัณฑิต10
8 6106504303 นายจิรพงษ์ กุมขุนทด รัฐศาสตรบัณฑิต10
9 6106504304 นายชัชวาล โชติช่วง รัฐศาสตรบัณฑิต10
10 6106504305 นายณัฐสรณ์ ศรีระการ รัฐศาสตรบัณฑิต10
11 6106504306 นายพงษ์ชัย ธรรมรัตนะ รัฐศาสตรบัณฑิต10
12 6106504307 นายพีระพัฒน์ พิพัฒนเบญจกูล รัฐศาสตรบัณฑิต10
13 6106504308 นายภุชงค์ เอี่ยมเจริญ รัฐศาสตรบัณฑิต10
14 6106504309 นายวรชิต แพงไพรี รัฐศาสตรบัณฑิต10
15 6106504310 นายอรรถวิท เลิศประเสริฐ รัฐศาสตรบัณฑิต10
16 6106504311 นายอรรธกฤษณ์ สีเหนี่ยง รัฐศาสตรบัณฑิต10
17 6106504312 นายอาทิตย์ เพ็งนอก รัฐศาสตรบัณฑิต10
18 6106504313 พันโท ทองสุข ขันทอง รัฐศาสตรบัณฑิต10
19 6106504314 สิบเอก ธนโชติ ศรีเรือง รัฐศาสตรบัณฑิต10
20 6106504315 สิบโท นราธร สะอาดเอี่ยม รัฐศาสตรบัณฑิต10
21 6106504316 สิบโท สุริยะ พบขุนทด รัฐศาสตรบัณฑิต10
22 6106504317 สิบเอก อนุพงษ์ นามทับ รัฐศาสตรบัณฑิต10
23 6106504318 นางสาวอภิญญา พรหมเลิศ รัฐศาสตรบัณฑิต10
24 6106504319 นางสาวนิตยา กกสันเทียะ รัฐศาสตรบัณฑิต10
25 6106504320 นางสาวปิยศรี ขจัดภัย รัฐศาสตรบัณฑิต10
26 6106504321 นางสาวยุภาภรณ์ ป้ายงูเหลือม รัฐศาสตรบัณฑิต10
27 6106504322 นางสาวศิลป์ศุภา วุฒิยา รัฐศาสตรบัณฑิต10
28 6106504323 นางสาวหัทยา วงค์จำปา รัฐศาสตรบัณฑิต10
29 6106504324 สิบเอก ธีระพงษ์ สุทธิธรรม รัฐศาสตรบัณฑิต10
30 6106504325 สิบเอก วีระยุทธ นาดี รัฐศาสตรบัณฑิต10
31 6106504326 นายสมประสงค์ โก่นสันเทียะ รัฐศาสตรบัณฑิต10
32 6106504327 นางสาวนงลักษณ์ สงวนศักดิ์ รัฐศาสตรบัณฑิต10
33 6106504328 นางสาวปาริชาติ เสนนอก รัฐศาสตรบัณฑิต10
34 6106504329 นางสาวศิริพร อมฤกษ์ รัฐศาสตรบัณฑิต10
35 6106504331 นายธเนตร อสิกัน รัฐศาสตรบัณฑิต10
36 6106504332 นายวัชรากร มูลจันทร์ รัฐศาสตรบัณฑิต10
37 6106504333 นายณัฐวุฒิ จรโคกกรวด รัฐศาสตรบัณฑิต10
38 6106504334 นายเรืองอำนาจ พุทธิวงศ์ รัฐศาสตรบัณฑิต10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสถานภาพ  12 = ลาพัก  13 = รอพินิจ  14 = ให้พักการเรียน  20 = ไม่มาติดต่อ  40 = สำเร็จการศึกษา  60 = ลาออก  61 = คาดว่าตกออก(เก่า)  62 = ให้ออก  64 = โอนย้ายประเภท (เกรดไม่ครบ)  65 = โอนย้ายประเภท (เกรดครบ)  66 = ย้ายสถานศึกษา  70 = พ้นสภาพ  71 = สถานภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสถานภาพนักศึกษาตามระเบียบทางการเงิน  73 = พ้นสภาพตามระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา  74 = พ้นสภาพนักศึกษา(เนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา)  75 = พ้นสถานภาพนักศึกษา (ข้อมูลเก่า)  76 = พ้นสภาพนักศึกษาหลักฐานไม่ถูกต้อง  77 = พ้นสภาพนักศึกษาขาดคุณสมบัติ  85 = เสียชีวิต/มรณภาพ  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยกเลิก  92 = ยกเลิกชื่อซ้ำ  93 = ยกเลิกป้อนรหัสผิด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล โทรศัพท์ ๐๓๕-๒๔๘-๐๖๒, ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๔๒๒
        Copyright ã Mahachulalongkornrajavidyalaya University