Mahachulalongkornrajavidyalaya University
Untitled Document
 
 
 
รายชื่อนิสิต
รายวิชา0SP103 : บาลีไวยากรณ์ 3
หมุ่1
สถาบันห้องเรียนวัดไชยชุมพลชนะสงคราม
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนิสิตสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 พุทธศาสตร์
1 6127501001 พระชูชีพ ชีวนาโค พระพุทธศาสนา10
2 6127501002 พระกุญชเดช สุภทฺนาโค พระพุทธศาสนา10
3 6127501003 พระเวรุโจ่ จกฺกธมฺโม พระพุทธศาสนา10
4 6127501004 พระปลัดสุรชัย สุเมโธ พระพุทธศาสนา10
5 6127501005 พระปลัดพิศณุ รตนโชโต พระพุทธศาสนา10
6 6127501006 พระปลัดออม ขนฺติธมฺโม พระพุทธศาสนา10
7 6127501007 พระสุธี สุธีโร พระพุทธศาสนา10
8 6127501008 พระวินิจ สมจิตฺโต พระพุทธศาสนา10
9 6127501009 พระชิงธงชัย โรจนธมฺโม พระพุทธศาสนา10
10 6127501010 พระมานพ จารุวํโส พระพุทธศาสนา10
11 6127501011 พระมหาฤทธิ์รงค์ โฆสธมฺโม พระพุทธศาสนา10
12 6127501012 พระปลัดคมสันต์ ธมฺมรโส พระพุทธศาสนา10
13 6127501013 พระสมชาย สมาจาโร พระพุทธศาสนา10
14 6127501016 พระประเทือง สํวโร พระพุทธศาสนา10
15 6127501017 นายสันตะรัตน์  พระพุทธศาสนา10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสถานภาพ  12 = ลาพัก  13 = รอพินิจ  14 = ให้พักการเรียน  20 = ไม่มาติดต่อ  40 = สำเร็จการศึกษา  60 = ลาออก  61 = คาดว่าตกออก(เก่า)  62 = ให้ออก  64 = โอนย้ายประเภท (เกรดไม่ครบ)  65 = โอนย้ายประเภท (เกรดครบ)  66 = ย้ายสถานศึกษา  70 = พ้นสภาพ  71 = สถานภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสถานภาพนักศึกษาตามระเบียบทางการเงิน  73 = พ้นสภาพตามระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา  74 = พ้นสภาพนักศึกษา(เนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา)  75 = พ้นสถานภาพนักศึกษา (ข้อมูลเก่า)  76 = พ้นสภาพนักศึกษาหลักฐานไม่ถูกต้อง  77 = พ้นสภาพนักศึกษาขาดคุณสมบัติ  85 = เสียชีวิต/มรณภาพ  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยกเลิก  92 = ยกเลิกชื่อซ้ำ  93 = ยกเลิกป้อนรหัสผิด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล โทรศัพท์ ๐๓๕-๒๔๘-๐๖๒, ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๔๒๒
        Copyright ã Mahachulalongkornrajavidyalaya University