Mahachulalongkornrajavidyalaya University
Untitled Document
 
 
 
รายชื่อนิสิต
รายวิชา000260 : การปกครองคณะสงฆ์ไทย
หมุ่1
สถาบันวิทยาลัยสงฆ์ระยอง
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนิสิตสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 สังคมศาสตร์
1 6047504030 นางใกล้รุ่ง สนโต รัฐศาสตรบัณฑิต10
2 6047504031 นายไกรวิทย์ สุมะหิงพันธ์ รัฐศาสตรบัณฑิต10
3 6047504034 นางสาวกิตติยา บุญรอด รัฐศาสตรบัณฑิต10
4 6047504035 นางสาวเครือมาศ ประทานพุฒิพงศ์ รัฐศาสตรบัณฑิต10
5 6047504036 พระคมกฤต เตชวโร รัฐศาสตรบัณฑิต10
6 6047504037 พระเจตนิพัทธ์ อาจาโร รัฐศาสตรบัณฑิต10
7 6047504038 นางสาวจิตราสวัสดิ์ ปัตย์ตาเณ รัฐศาสตรบัณฑิต10
8 6047504039 นายจิรโชติ ดีสวัสดิ์ รัฐศาสตรบัณฑิต10
9 6047504040 นายจิรโรจน์ มาลัยทองทิพย์ รัฐศาสตรบัณฑิต10
10 6047504041 นางสาวฉันทนา สีดาดิษฐ์ รัฐศาสตรบัณฑิต10
11 6047504043 นางสาวฐิติมา มินพิมาย รัฐศาสตรบัณฑิต10
12 6047504045 นางสาวธมนวรรณ ใคร่ครวญ รัฐศาสตรบัณฑิต10
13 6047504046 นายธำรงธรรม วิเศษการ รัฐศาสตรบัณฑิต10
14 6047504047 นายบรรเลง บรรเริงเสนาะ รัฐศาสตรบัณฑิต10
15 6047504050 ว่าที่ ร.ต. ปิยะเทพ อุ่นดอนตอง รัฐศาสตรบัณฑิต10
16 6047504051 นายยุทธนา ศรีจันทร์มา รัฐศาสตรบัณฑิต10
17 6047504052 นางพิชญ์ภัค แสงทอง รัฐศาสตรบัณฑิต10
18 6047504054 นางสาวภาวิดา ศรีวิชัยวงค์ รัฐศาสตรบัณฑิต10
19 6047504055 นางสาวมณีรัตน์ สำราญวงศ์ รัฐศาสตรบัณฑิต10
20 6047504057 นางสาวลลิตา ธรรมสนิท รัฐศาสตรบัณฑิต10
21 6047504060 นางสาววิรัญญา ราษีทรัพย์ รัฐศาสตรบัณฑิต10
22 6047504061 นายศตวรรษ สาครจันทร์ รัฐศาสตรบัณฑิต10
23 6047504062 นางสาวสุชาดา เขตคีรี รัฐศาสตรบัณฑิต10
24 6047504063 นายสุรณรงค์ แจ่มจันทร์ รัฐศาสตรบัณฑิต10
25 6047504064 นายสุวิทย์ ทะวิญญา รัฐศาสตรบัณฑิต10
26 6047504065 พระแสงเทียน กนฺตปญฺโญ รัฐศาสตรบัณฑิต10
27 6047504067 นางสาวอริสา แมนสุข รัฐศาสตรบัณฑิต10
28 6047504068 นางสาวอัฐพร กสิกรรม รัฐศาสตรบัณฑิต10
29 6047504073 นายฐิติวัชร์ กุลนภาอัครพงศ์ รัฐศาสตรบัณฑิต10
30 6047504076 นายธีรภัทร กันศิริ รัฐศาสตรบัณฑิต10
31 6047504078 นายธีระเดช พลเยี่ยม รัฐศาสตรบัณฑิต10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสถานภาพ  12 = ลาพัก  13 = รอพินิจ  14 = ให้พักการเรียน  20 = ไม่มาติดต่อ  40 = สำเร็จการศึกษา  60 = ลาออก  61 = คาดว่าตกออก(เก่า)  62 = ให้ออก  64 = โอนย้ายประเภท (เกรดไม่ครบ)  65 = โอนย้ายประเภท (เกรดครบ)  66 = ย้ายสถานศึกษา  70 = พ้นสภาพ  71 = สถานภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสถานภาพนักศึกษาตามระเบียบทางการเงิน  73 = พ้นสภาพตามระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา  74 = พ้นสภาพนักศึกษา(เนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา)  75 = พ้นสถานภาพนักศึกษา (ข้อมูลเก่า)  76 = พ้นสภาพนักศึกษาหลักฐานไม่ถูกต้อง  77 = พ้นสภาพนักศึกษาขาดคุณสมบัติ  85 = เสียชีวิต/มรณภาพ  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยกเลิก  92 = ยกเลิกชื่อซ้ำ  93 = ยกเลิกป้อนรหัสผิด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล โทรศัพท์ ๐๓๕-๒๔๘-๐๖๒, ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๔๒๒
        Copyright ã Mahachulalongkornrajavidyalaya University