Mahachulalongkornrajavidyalaya University
Untitled Document
 
 
 
รายชื่อนิสิต
รายวิชา000260 : การปกครองคณะสงฆ์ไทย
หมุ่6
สถาบันวิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนิสิตสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 สังคมศาสตร์
1 5804204090 นายกีรติ ชื่นสุขเลิศเกษม สังคมสงเคราะห์ศาสตร์10
2 5804204092 นายเจษฎา ยิ่งสินสุมิตร สังคมสงเคราะห์ศาสตร์10
3 5804204093 นายธดาพงศ์ เสนาะพรไพร สังคมสงเคราะห์ศาสตร์10
4 5804204095 นายเฉลิมพล แม่หละพัฒนา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์10
5 5804204181 นางสาวสิริรัตน์ สุขสมประเสริฐ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์10
6 6004504055 นางสาวญาณี ปร๊ะย่อ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์10
7 6004504056 นางสาวทัศนี จันสม สังคมสงเคราะห์ศาสตร์10
8 6004504057 นางสาวธิดาพร อดุลวิทย์พนา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์10
9 6004504058 นางสาวปิยะนุช ฟ้าเกษมศานต์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์70
10 6004504059 นางสาวสมศรี เลิศธรรมพิริยะ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์70
11 6004504060 นางสาวสุวิชาดา สาวโพ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์10
12 6004504061 นางสาวอัญธิกา เรือนชื่น สังคมสงเคราะห์ศาสตร์10
13 6004504062 นางสาวอาซามิ แซ่หลี่ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์10
14 6004504063 นายณรงศักดิ์ พนารัตนดอนชัย สังคมสงเคราะห์ศาสตร์10
15 6004504064 นายศุภธีร์ สมการ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์10
16 6004504065 นายสุธิพงษ์ จันทร์ทอง สังคมสงเคราะห์ศาสตร์10
17 6004504067 Maydarnada - สังคมสงเคราะห์ศาสตร์10
18 6004504068 นางสาวสมพร จะเหมาะ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์70
19 6004504069 นางนัฐนันทน์ ขำอภัย สังคมสงเคราะห์ศาสตร์10
20 6004504070 นางรัชนี สุโพธิ์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์10
21 6004504071 นางรัตนา กันทาเทียม สังคมสงเคราะห์ศาสตร์10
22 6004504072 นางวนิดา โฮเน่น สังคมสงเคราะห์ศาสตร์10
23 6004504073 นางศรีทอง อจินะ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์10
24 6004504074 นางสาวกัณหา เกษตรดำรง สังคมสงเคราะห์ศาสตร์70
25 6004504075 นางสาวกัลยา สิริเจริญรุ่งโรจน์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์10
26 6004504077 นางสาวชนาภา แซ่ย้าง สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต10
27 6004504078 นางสาวซาลา สันติชายชาตรี สังคมสงเคราะห์ศาสตร์10
28 6004504079 นางสาวธิดา มธุรสวรรค์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์10
29 6004504082 นางสาวปราณี แสนต่างนา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์10
30 6004504083 นางสาวปรียาภัทร จ้าวเจริญ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์70
31 6004504084 นางสาวภูริชญา ภูริวานิช สังคมสงเคราะห์ศาสตร์10
32 6004504085 นางสาวมณฑิรา จอเตะ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์10
33 6004504086 นางสาววิภา พนารัตนดอนชัย สังคมสงเคราะห์ศาสตร์10
34 6004504087 นางสาววิไลพร ตระหง่านไพร สังคมสงเคราะห์ศาสตร์10
35 6004504088 นางสาวศิริยาภรณ์ ผิวชัย สังคมสงเคราะห์ศาสตร์10
36 6004504089 นางสาวสิริรักษ์ เจริญไชยยะ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์10
37 6004504090 นางสาวสุรัตนา บัวเย็น สังคมสงเคราะห์ศาสตร์10
38 6004504091 นางสาวสุรีย์รัตน์ โพธิ์สุวรรณ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์10
39 6004504092 นางสาวโสภาพรรณ รัตนนัยสุริยะ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์10
40 6004504093 นางสาวอรทัย ทาเกะ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์10
41 6004504094 นางสุภาพร ฆ้องกบ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์10
42 6004504095 นายชาตรี แซ่ว้าง สังคมสงเคราะห์ศาสตร์10
43 6004504097 นายวิมล ดินุ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์70
44 6004504098 นายสาธิต กันทาเทียม สังคมสงเคราะห์ศาสตร์10
45 6004504099 นายอาวุธ จูต้อง สังคมสงเคราะห์ศาสตร์70
46 6004504100 นางแสงเดือน ดำรงอุดมศักดิ์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์10
47 6004504132 นางสาววีรนุช สาธิตบุญ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์10
48 6004504148 นางสาวเกวลิน ตระการเงินตรา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์10
49 6004504164 นายถิรวัฒน์ ปรีดาเกษมรุ่ง สังคมสงเคราะห์ศาสตร์10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสถานภาพ  12 = ลาพัก  13 = รอพินิจ  14 = ให้พักการเรียน  20 = ไม่มาติดต่อ  40 = สำเร็จการศึกษา  60 = ลาออก  61 = คาดว่าตกออก(เก่า)  62 = ให้ออก  64 = โอนย้ายประเภท (เกรดไม่ครบ)  65 = โอนย้ายประเภท (เกรดครบ)  66 = ย้ายสถานศึกษา  70 = พ้นสภาพ  71 = สถานภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสถานภาพนักศึกษาตามระเบียบทางการเงิน  73 = พ้นสภาพตามระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา  74 = พ้นสภาพนักศึกษา(เนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา)  75 = พ้นสถานภาพนักศึกษา (ข้อมูลเก่า)  76 = พ้นสภาพนักศึกษาหลักฐานไม่ถูกต้อง  77 = พ้นสภาพนักศึกษาขาดคุณสมบัติ  85 = เสียชีวิต/มรณภาพ  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยกเลิก  92 = ยกเลิกชื่อซ้ำ  93 = ยกเลิกป้อนรหัสผิด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล โทรศัพท์ ๐๓๕-๒๔๘-๐๖๒, ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๔๒๒
        Copyright ã Mahachulalongkornrajavidyalaya University