Mahachulalongkornrajavidyalaya University
Untitled Document
 
 
 
รายชื่อนิสิต
รายวิชา000356 : ธรรมะภาคปฏิบัติ 6
หมุ่1
สถาบันวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนิสิตสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 สังคมศาสตร์
1 6023504101 พระวรโชติ สุจิตโต รัฐศาสตรบัณฑิต10
2 6023504102 พระคนอง วราโภ รัฐศาสตรบัณฑิต10
3 6023504111 พระอัครรินทร์ ยติกโร รัฐศาสตรบัณฑิต10
4 6023504115 พระกฤษณ์ มหาคุโณ รัฐศาสตรบัณฑิต10
5 6023504116 พระยุทธพงศ์ ธมฺมธโร รัฐศาสตรบัณฑิต10
6 6023504117 พระสิทธิศิน สุเมโธ รัฐศาสตรบัณฑิต10
7 6023504118 พระสุรพงศ์ สิริปญฺโญ รัฐศาสตรบัณฑิต10
8 6023504119 พระสุภัทร สิริภทฺโท รัฐศาสตรบัณฑิต10
9 6023504123 พระมหาเฉลิม ธมฺมรํสี รัฐศาสตรบัณฑิต10
10 6023504127 นายพัทชรพงศ์ สงวนวงษ์ รัฐศาสตรบัณฑิต10
11 6023504128 สามเณรกิตติศักดิ์ พุทธรักษา รัฐศาสตรบัณฑิต10
12 6023504131 สามเณรผดุงเกียรติ์ นิลวรรณ รัฐศาสตรบัณฑิต10
13 6023504132 สามเณรเสรี พูลแก้ว รัฐศาสตรบัณฑิต10
14 6023504133 พระวัฒนา สุวฑฺฒโน รัฐศาสตรบัณฑิต10
15 6023504134 สามเณรนครินทร์ ชิณพันธ์ รัฐศาสตรบัณฑิต10
16 6023504139 พระอดิศร วรจิตฺโต รัฐศาสตรบัณฑิต10
17 6023504140 สามเณรฉัตรมงคลชัย ประชัน รัฐศาสตรบัณฑิต10
18 6023504142 พระชลธี กตปุญฺโญ รัฐศาสตรบัณฑิต10
19 6023504143 พระKENMANY VISARATHO รัฐศาสตรบัณฑิต10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสถานภาพ  12 = ลาพัก  13 = รอพินิจ  14 = ให้พักการเรียน  20 = ไม่มาติดต่อ  40 = สำเร็จการศึกษา  60 = ลาออก  61 = คาดว่าตกออก(เก่า)  62 = ให้ออก  64 = โอนย้ายประเภท (เกรดไม่ครบ)  65 = โอนย้ายประเภท (เกรดครบ)  66 = ย้ายสถานศึกษา  70 = พ้นสภาพ  71 = สถานภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสถานภาพนักศึกษาตามระเบียบทางการเงิน  73 = พ้นสภาพตามระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา  74 = พ้นสภาพนักศึกษา(เนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา)  75 = พ้นสถานภาพนักศึกษา (ข้อมูลเก่า)  76 = พ้นสภาพนักศึกษาหลักฐานไม่ถูกต้อง  77 = พ้นสภาพนักศึกษาขาดคุณสมบัติ  85 = เสียชีวิต/มรณภาพ  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยกเลิก  92 = ยกเลิกชื่อซ้ำ  93 = ยกเลิกป้อนรหัสผิด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล โทรศัพท์ ๐๓๕-๒๔๘-๐๖๒, ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๔๒๒
        Copyright ã Mahachulalongkornrajavidyalaya University