Mahachulalongkornrajavidyalaya University
Untitled Document
 
 
 
รายชื่อนิสิต
รายวิชา000356 : ธรรมะภาคปฏิบัติ 6
หมุ่3
สถาบันวิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนิสิตสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 สังคมศาสตร์
1 5837204079 นายสมศักดิ์ แสงเจริญ รัฐศาสตรบัณฑิต10
2 6124504032 นายวันพิชิต ศรีสุข รัฐศาสตรบัณฑิต10
3 6124504033 นางสาวกัลย์ริศศา ศิริอักษร รัฐศาสตรบัณฑิต10
4 6124504034 นางสาวกชพรรณ กฤตวรพงศภัค รัฐศาสตรบัณฑิต10
5 6124504037 นางสาวจริยา สุริมา รัฐศาสตรบัณฑิต10
6 6124504038 นางสาวปานปวีณา กาฬแก้ว รัฐศาสตรบัณฑิต10
7 6124504039 นางสาววรลักษณ์ ทองแก้วเกิด รัฐศาสตรบัณฑิต10
8 6124504042 นางสาวสุนิษา ดำขาว รัฐศาสตรบัณฑิต10
9 6124504043 นางสาวศันสนีย์ สมวงศ์ รัฐศาสตรบัณฑิต10
10 6124504044 สิบโท พงศธร ชะดารัตน์ รัฐศาสตรบัณฑิต10
11 6124504048 นายนิติกร เพ็ชรรัตน์ทอง รัฐศาสตรบัณฑิต10
12 6124504049 นายบัญชา ยะริงทอง รัฐศาสตรบัณฑิต10
13 6124504052 นางรวิสรา ไกรวรรณ์ รัฐศาสตรบัณฑิต10
14 6124504053 นายสมควร ตันวิเศษ รัฐศาสตรบัณฑิต10
15 6124504054 นางสาวธัญญรัตน์ ขุนทองจันทร์ รัฐศาสตรบัณฑิต10
16 6124504056 นางสาววนิดา ชนอาศรี รัฐศาสตรบัณฑิต10
17 6124504058 นางสาวชลิตา พรหมโหร รัฐศาสตรบัณฑิต10
18 6124504060 นางสาวรุ่งฤทัย หลงวงศ์ รัฐศาสตรบัณฑิต10
19 6124504061 นายสุรศักดิ์ มณีรัตน์ รัฐศาสตรบัณฑิต10
20 6124504062 นางสาวประภัสสร เหล็กเพ็ชร์ รัฐศาสตรบัณฑิต10
21 6124504063 นางสาวกรรณิการ์ อนันตรานนท์ รัฐศาสตรบัณฑิต10
22 6124504064 นายนพดล งามระเบียบ รัฐศาสตรบัณฑิต10
23 6124504065 นางสาวรสจรี ยอดยิ่ง รัฐศาสตรบัณฑิต10
24 6124504066 นายนันทพงศ์ วุฒิ รัฐศาสตรบัณฑิต10
25 6124504067 สิบเอก ฉัตรชัย ปินต่อม รัฐศาสตรบัณฑิต10
26 6124504069 นางสาวรวีวรรณ หาระมี รัฐศาสตรบัณฑิต10
27 6124504070 สิบตรี ธวัชชัย คำวุ่น รัฐศาสตรบัณฑิต10
28 6124504071 นายปิยะวัฒน์ เจริญขุน รัฐศาสตรบัณฑิต10
29 6124504072 นายกฤษฎา สาลีงาม รัฐศาสตรบัณฑิต10
30 6124504073 นายชนะชัย พิทักษ์นิระพันธ์ รัฐศาสตรบัณฑิต10
31 6124504074 นายแรงรักษ์ เรืองรุ่งโรจน์ รัฐศาสตรบัณฑิต10
32 6124504075 นางวริศรา แพทย์ศรี รัฐศาสตรบัณฑิต10
33 6124504077 นางสาวเกศินี สังข์เพ็ชร์ รัฐศาสตรบัณฑิต10
34 6124504079 นางอรุณี จันทร์หอม รัฐศาสตรบัณฑิต10
35 6124504080 นางสาวดลนภา รัตนภิกขุ รัฐศาสตรบัณฑิต10
36 6124504085 นายชวัลชัย อรุณสวัสดื รัฐศาสตรบัณฑิต10
37 6124504087 สิบโท ภูบดี แนบเนียร รัฐศาสตรบัณฑิต10
38 6124504089 นายทรงพล ฉิมเกื้อ รัฐศาสตรบัณฑิต10
39 6124504090 นางสาวมนต์วดี พรมอร่ามกุล รัฐศาสตรบัณฑิต10
40 6124504093 นางสาวรุ่งนภา ขุนศรี รัฐศาสตรบัณฑิต10
41 6124504094 นายทวี พุทธรัตน์ รัฐศาสตรบัณฑิต10
42 6124504095 นายณัฐวุฒิ ยุทธไชย รัฐศาสตรบัณฑิต10
43 6124504096 นางสาวจรรยา จันทร์แก่นรัตน์ รัฐศาสตรบัณฑิต10
44 6124504099 นางสาวนฤมล สุขรัตน์ รัฐศาสตรบัณฑิต10
45 6124504101 นายไกรลาศ สิมฤทธิ์ รัฐศาสตรบัณฑิต10
46 6124504102 สิบตำรวจตรี ทีปกร มะลิวัลย์ รัฐศาสตรบัณฑิต10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสถานภาพ  12 = ลาพัก  13 = รอพินิจ  14 = ให้พักการเรียน  20 = ไม่มาติดต่อ  40 = สำเร็จการศึกษา  60 = ลาออก  61 = คาดว่าตกออก(เก่า)  62 = ให้ออก  64 = โอนย้ายประเภท (เกรดไม่ครบ)  65 = โอนย้ายประเภท (เกรดครบ)  66 = ย้ายสถานศึกษา  70 = พ้นสภาพ  71 = สถานภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสถานภาพนักศึกษาตามระเบียบทางการเงิน  73 = พ้นสภาพตามระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา  74 = พ้นสภาพนักศึกษา(เนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา)  75 = พ้นสถานภาพนักศึกษา (ข้อมูลเก่า)  76 = พ้นสภาพนักศึกษาหลักฐานไม่ถูกต้อง  77 = พ้นสภาพนักศึกษาขาดคุณสมบัติ  85 = เสียชีวิต/มรณภาพ  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยกเลิก  92 = ยกเลิกชื่อซ้ำ  93 = ยกเลิกป้อนรหัสผิด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล โทรศัพท์ ๐๓๕-๒๔๘-๐๖๒, ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๔๒๒
        Copyright ã Mahachulalongkornrajavidyalaya University