Mahachulalongkornrajavidyalaya University
Untitled Document
 
 
 
รายชื่อนิสิต
รายวิชา000356 : ธรรมะภาคปฏิบัติ 6
หมุ่2
สถาบันวิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนิสิตสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 สังคมศาสตร์
1 5919504015 พระมหาทวีชัย ชินวํโส รัฐศาสตรบัณฑิต10
2 5919504019 พระมหาศุภสัณห์ สิริวฑฺฒโน รัฐศาสตรบัณฑิต10
3 5924504013 นายอุทัยรัตน์ ศรีมัย รัฐศาสตรบัณฑิต10
4 6124504002 พระละออ สุชาโต รัฐศาสตรบัณฑิต10
5 6124504003 พระขวัญชัย วิสุทชาโส รัฐศาสตรบัณฑิต10
6 6124504004 พระอธิการคติ กตปุญโญ รัฐศาสตรบัณฑิต10
7 6124504005 สามเณรชยากร คงเมือง รัฐศาสตรบัณฑิต10
8 6124504006 นายนักรบ ราชบุรี รัฐศาสตรบัณฑิต10
9 6124504007 นางสาวศุภิกามน หาญณรงค์ รัฐศาสตรบัณฑิต10
10 6124504008 นางสาวอาทิตยา บุญเลิศ รัฐศาสตรบัณฑิต10
11 6124504011 นางสาวจีราภรณ์ บุญรัตน์ รัฐศาสตรบัณฑิต10
12 6124504016 นางสาวปฐมพร ทองดี รัฐศาสตรบัณฑิต10
13 6124504018 นางสาวกัญทิชา ธนจินดา รัฐศาสตรบัณฑิต10
14 6124504020 นายพิพัฒน์ จอมวิเชียร รัฐศาสตรบัณฑิต10
15 6124504022 นายพันเลิศ ทองอินทร์ รัฐศาสตรบัณฑิต10
16 6124504024 นางสาวฐิติมา คูณสวัสดิ์ รัฐศาสตรบัณฑิต10
17 6124504025 นางสาวอนุษรา แววทองคำ รัฐศาสตรบัณฑิต10
18 6124504027 นายทินกร จันทาพูน รัฐศาสตรบัณฑิต10
19 6124504028 นางสาวอฑิตยา บุญธรรม รัฐศาสตรบัณฑิต10
20 6124504029 นางสาวเกตุสุดา บุญรัตน์ รัฐศาสตรบัณฑิต10
21 6124504031 นางสาวจิรนันท์ ชีทอง รัฐศาสตรบัณฑิต10
22 6224404001 นายนพน สิทธิฤทธิ์ รัฐศาสตรบัณฑิต10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสถานภาพ  12 = ลาพัก  13 = รอพินิจ  14 = ให้พักการเรียน  20 = ไม่มาติดต่อ  40 = สำเร็จการศึกษา  60 = ลาออก  61 = คาดว่าตกออก(เก่า)  62 = ให้ออก  64 = โอนย้ายประเภท (เกรดไม่ครบ)  65 = โอนย้ายประเภท (เกรดครบ)  66 = ย้ายสถานศึกษา  70 = พ้นสภาพ  71 = สถานภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสถานภาพนักศึกษาตามระเบียบทางการเงิน  73 = พ้นสภาพตามระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา  74 = พ้นสภาพนักศึกษา(เนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา)  75 = พ้นสถานภาพนักศึกษา (ข้อมูลเก่า)  76 = พ้นสภาพนักศึกษาหลักฐานไม่ถูกต้อง  77 = พ้นสภาพนักศึกษาขาดคุณสมบัติ  85 = เสียชีวิต/มรณภาพ  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยกเลิก  92 = ยกเลิกชื่อซ้ำ  93 = ยกเลิกป้อนรหัสผิด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล โทรศัพท์ ๐๓๕-๒๔๘-๐๖๒, ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๔๒๒
        Copyright ã Mahachulalongkornrajavidyalaya University