Mahachulalongkornrajavidyalaya University
Untitled Document
 
 
 
รายชื่อนิสิต
รายวิชา000356 : ธรรมะภาคปฏิบัติ 6
หมุ่2
สถาบันวิทยาลัยสงฆ์เลย
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนิสิตสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 สังคมศาสตร์
1 6212404011 สิบเอก มนตรี ศรีโศรก รัฐศาสตรบัณฑิต10
2 6212404014 นางสาวรณิษฐา สิมสวัสดิ์ รัฐศาสตรบัณฑิต10
3 6212404015 สิบเอก กิตติรัตน์ วิเศษแก้ว รัฐศาสตรบัณฑิต10
4 6212404016 นายอุดร ชัยชนะ รัฐศาสตรบัณฑิต10
5 6212404017 นางสาวรัญชิดา ภูยาว รัฐศาสตรบัณฑิต10
6 6212404018 นายมนตรี สุรกาญจน์ รัฐศาสตรบัณฑิต10
7 6212404019 นายไพฑูรย์ ศรีแก้ว รัฐศาสตรบัณฑิต10
8 6212404020 สิบเอก สุรวิทย์ สุขสบาย รัฐศาสตรบัณฑิต10
9 6212404021 จ่าสิบเอก ธนาพัทธ์ แสงจันทร์ รัฐศาสตรบัณฑิต10
10 6212404022 นายธนวัฒน์ ช้างสาร รัฐศาสตรบัณฑิต10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสถานภาพ  12 = ลาพัก  13 = รอพินิจ  14 = ให้พักการเรียน  20 = ไม่มาติดต่อ  40 = สำเร็จการศึกษา  60 = ลาออก  61 = คาดว่าตกออก(เก่า)  62 = ให้ออก  64 = โอนย้ายประเภท (เกรดไม่ครบ)  65 = โอนย้ายประเภท (เกรดครบ)  66 = ย้ายสถานศึกษา  70 = พ้นสภาพ  71 = สถานภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสถานภาพนักศึกษาตามระเบียบทางการเงิน  73 = พ้นสภาพตามระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา  74 = พ้นสภาพนักศึกษา(เนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา)  75 = พ้นสถานภาพนักศึกษา (ข้อมูลเก่า)  76 = พ้นสภาพนักศึกษาหลักฐานไม่ถูกต้อง  77 = พ้นสภาพนักศึกษาขาดคุณสมบัติ  85 = เสียชีวิต/มรณภาพ  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยกเลิก  92 = ยกเลิกชื่อซ้ำ  93 = ยกเลิกป้อนรหัสผิด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล โทรศัพท์ ๐๓๕-๒๔๘-๐๖๒, ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๔๒๒
        Copyright ã Mahachulalongkornrajavidyalaya University