Mahachulalongkornrajavidyalaya University
Untitled Document
 
 
 
รายชื่อนิสิต
รายวิชา000356 : ธรรมะภาคปฏิบัติ 6
หมุ่1
สถาบันวิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนิสิตสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 สังคมศาสตร์
1 6124504108 พระครูมงคลคุณาธาร ฐิตวโร รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต10
2 6124504111 นายอภิชน สิบประดิษฐ์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต10
3 6124504112 นางสาวจิราพร โอฬาริ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต10
4 6124504113 นางสาวทิฆัมพร บุญแก้ว รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต10
5 6124504115 นางชุติกาญจน์ มาศศรี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต10
6 6124504116 สิบตำรวจตรี พันธ์ศักดิ์ เกกาฤทธิ์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต10
7 6124504121 สิบเอก จตุพล สีสมัย รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต10
8 6124504122 จ่าสิบเอก ประสิทธิ์ สงเสือ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต10
9 6124504123 สิบตรี สกูล ดวงสาย รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต10
10 6124504125 จ่าสิบตรี จิรวัฒน์ เม่งช่วย รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต10
11 6124504126 นางสาวจุฑารัตน์ ล่องโพยม รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต10
12 6124504127 นายชนน ล่องโพยม รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต10
13 6124504128 สิบตรี ปิยพัทธ์ เพชรสุวรรณ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต10
14 6124504131 จ่าสิบตรี สุพรรณา สุวรรณโชะ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต10
15 6124504133 นายพิทักษ์พงค์ หน่อทอง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต10
16 6124504135 นางสาวพิมาภรณ์ แก้วสวัสดิ์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสถานภาพ  12 = ลาพัก  13 = รอพินิจ  14 = ให้พักการเรียน  20 = ไม่มาติดต่อ  40 = สำเร็จการศึกษา  60 = ลาออก  61 = คาดว่าตกออก(เก่า)  62 = ให้ออก  64 = โอนย้ายประเภท (เกรดไม่ครบ)  65 = โอนย้ายประเภท (เกรดครบ)  66 = ย้ายสถานศึกษา  70 = พ้นสภาพ  71 = สถานภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสถานภาพนักศึกษาตามระเบียบทางการเงิน  73 = พ้นสภาพตามระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา  74 = พ้นสภาพนักศึกษา(เนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา)  75 = พ้นสถานภาพนักศึกษา (ข้อมูลเก่า)  76 = พ้นสภาพนักศึกษาหลักฐานไม่ถูกต้อง  77 = พ้นสภาพนักศึกษาขาดคุณสมบัติ  85 = เสียชีวิต/มรณภาพ  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยกเลิก  92 = ยกเลิกชื่อซ้ำ  93 = ยกเลิกป้อนรหัสผิด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล โทรศัพท์ ๐๓๕-๒๔๘-๐๖๒, ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๔๒๒
        Copyright ã Mahachulalongkornrajavidyalaya University