Mahachulalongkornrajavidyalaya University
Untitled Document
 
 
 
รายชื่อนิสิต
รายวิชา000356 : ธรรมะภาคปฏิบัติ 6
หมุ่1
สถาบันวิทยาเขตแพร่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนิสิตสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 สังคมศาสตร์
1 6108504022 นายสิทธิพงษ์ สูงศักดิ์ รัฐศาสตรบัณฑิต10
2 6108504023 นายสรชัช จิตรวัฒนะนนท์ รัฐศาสตรบัณฑิต10
3 6108504024 จ่าสิบตรี เรืองวิทย์ เชียงพันธ์ รัฐศาสตรบัณฑิต10
4 6108504025 นายชาญณรงค์ ทิพย์โพธิ์ รัฐศาสตรบัณฑิต10
5 6108504027 นายศักดิ์สิทธิ์ คำพรรณ รัฐศาสตรบัณฑิต10
6 6108504028 สิบเอก นครินทร์ เวียงสี่ รัฐศาสตรบัณฑิต10
7 6108504030 นางสาวพิมพิศา พลภักดี รัฐศาสตรบัณฑิต10
8 6108504031 นางอรุษยา คชปัญญา รัฐศาสตรบัณฑิต10
9 6108504032 นายอัฑฒ์ฐานุตม์ เทพนามวงศ์ รัฐศาสตรบัณฑิต10
10 6108504034 นางวรัญญา สุดโต รัฐศาสตรบัณฑิต10
11 6108504035 หมู่ตรี รุทธนา พรหมเสนา รัฐศาสตรบัณฑิต10
12 6108504040 นายกตัญญู มหาศรานนท์ รัฐศาสตรบัณฑิต10
13 6108504043 นางสาวสุรางคณา เครือสนธ์ รัฐศาสตรบัณฑิต10
14 6108504046 นายบุญยงค์ แก้ววิเศษ รัฐศาสตรบัณฑิต10
15 6108504048 นายชิษณุพงศ์ สายถิ่น รัฐศาสตรบัณฑิต10
16 6108504049 นางสาวสุพรรณี ติสี รัฐศาสตรบัณฑิต10
17 6108504050 นางสาวนรินทิพย์ สีเสน รัฐศาสตรบัณฑิต10
18 6108504053 นางสาวนิภาพร คำแหง รัฐศาสตรบัณฑิต10
19 6108504055 นางสาววรรณิศา คำอ้าย รัฐศาสตรบัณฑิต10
20 6108504058 สิบตรี ธีรวิทย์ ถาคำ รัฐศาสตรบัณฑิต10
21 6108504066 นายมนัสพงษ์ ม้าวิ่ง รัฐศาสตรบัณฑิต10
22 6108504067 นายเบริ์ด ปานสอน รัฐศาสตรบัณฑิต10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสถานภาพ  12 = ลาพัก  13 = รอพินิจ  14 = ให้พักการเรียน  20 = ไม่มาติดต่อ  40 = สำเร็จการศึกษา  60 = ลาออก  61 = คาดว่าตกออก(เก่า)  62 = ให้ออก  64 = โอนย้ายประเภท (เกรดไม่ครบ)  65 = โอนย้ายประเภท (เกรดครบ)  66 = ย้ายสถานศึกษา  70 = พ้นสภาพ  71 = สถานภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสถานภาพนักศึกษาตามระเบียบทางการเงิน  73 = พ้นสภาพตามระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา  74 = พ้นสภาพนักศึกษา(เนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา)  75 = พ้นสถานภาพนักศึกษา (ข้อมูลเก่า)  76 = พ้นสภาพนักศึกษาหลักฐานไม่ถูกต้อง  77 = พ้นสภาพนักศึกษาขาดคุณสมบัติ  85 = เสียชีวิต/มรณภาพ  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยกเลิก  92 = ยกเลิกชื่อซ้ำ  93 = ยกเลิกป้อนรหัสผิด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล โทรศัพท์ ๐๓๕-๒๔๘-๐๖๒, ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๔๒๒
        Copyright ã Mahachulalongkornrajavidyalaya University