Mahachulalongkornrajavidyalaya University
Untitled Document
 
 
 
รายชื่อนิสิต
รายวิชา000356 : ธรรมะภาคปฏิบัติ 6
หมุ่1
สถาบันห้องเรียนวัดไชยชุมพลชนะสงคราม
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนิสิตสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 พุทธศาสตร์
1 6027501001 พระสันติ สนฺติกโร พระพุทธศาสนา10
2 6027501003 พระครูสังฆรักษ์สุธี อภินนฺโท พระพุทธศาสนา10
3 6027501006 พระอ้อ เตชธมฺโม พระพุทธศาสนา10
4 6027501008 พระอธิการสุชาติ ญาณพโล พระพุทธศาสนา10
5 6027501010 พระอธิการประสิทธิ์ จนฺทสาโร พระพุทธศาสนา10
6 6027501011 พระสมุห์ฐิติ ฐิติโก พระพุทธศาสนา10
7 6027501013 พระวันชัย จนฺทสุวญฺโณ พระพุทธศาสนา10
8 6027501014 พระสุราช สญฺญจิตฺโต พระพุทธศาสนา10
9 6027501015 พระณรงค์ สนฺตมโน พระพุทธศาสนา10
10 6027501016 พระศิริเชาว์ ปญฺญาวโร พระพุทธศาสนา10
11 6027501035 พระจันทร์สุข เขมจาโร พระพุทธศาสนา10
12 6027501036 พระบุญมี ปวโร พระพุทธศาสนา10
13 6027501037 พระนิโรธ ญาณธีโร พระพุทธศาสนา10
14 6027501038 พระพีรยุทธ หิตจิตฺโต พระพุทธศาสนา10
15 6027501040 พระอนุชา อภิปญฺโญ พระพุทธศาสนา10
16 6027501041 พระสุพรรณ ถาวโร พระพุทธศาสนา10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสถานภาพ  12 = ลาพัก  13 = รอพินิจ  14 = ให้พักการเรียน  20 = ไม่มาติดต่อ  40 = สำเร็จการศึกษา  60 = ลาออก  61 = คาดว่าตกออก(เก่า)  62 = ให้ออก  64 = โอนย้ายประเภท (เกรดไม่ครบ)  65 = โอนย้ายประเภท (เกรดครบ)  66 = ย้ายสถานศึกษา  70 = พ้นสภาพ  71 = สถานภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสถานภาพนักศึกษาตามระเบียบทางการเงิน  73 = พ้นสภาพตามระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา  74 = พ้นสภาพนักศึกษา(เนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา)  75 = พ้นสถานภาพนักศึกษา (ข้อมูลเก่า)  76 = พ้นสภาพนักศึกษาหลักฐานไม่ถูกต้อง  77 = พ้นสภาพนักศึกษาขาดคุณสมบัติ  85 = เสียชีวิต/มรณภาพ  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยกเลิก  92 = ยกเลิกชื่อซ้ำ  93 = ยกเลิกป้อนรหัสผิด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล โทรศัพท์ ๐๓๕-๒๔๘-๐๖๒, ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๔๒๒
        Copyright ã Mahachulalongkornrajavidyalaya University