Mahachulalongkornrajavidyalaya University
Untitled Document
 
 
 
รายชื่อนิสิต
รายวิชา000356 : ธรรมะภาคปฏิบัติ 6
หมุ่6
สถาบันวิทยาเขตหนองคาย
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนิสิตสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 สังคมศาสตร์
1 6002503016 พระมหาธวัชชัย อตฺถกาโม รัฐศาสตรบัณฑิต10
2 6002504011 พระมหาเกียรติศักดิ์ อนุทโย รัฐศาสตรบัณฑิต10
3 6002504012 พระจักรพงษ์ อติธมฺโม รัฐศาสตรบัณฑิต10
4 6002504016 สามเณรณรงค์ฤทธิ์ รอบรู้ รัฐศาสตรบัณฑิต10
5 6002504019 พระธนากร อคฺคปญฺโญ รัฐศาสตรบัณฑิต10
6 6002504020 พระธวัชชัย สุเมโธ รัฐศาสตรบัณฑิต10
7 6002504022 พระธีระศักดิ์ ติกฺขปญฺโญ รัฐศาสตรบัณฑิต10
8 6002504023 พระมหาปรเมษฐ์ โชติวโร รัฐศาสตรบัณฑิต10
9 6002504024 พระปิยะวัฒน์ เขมปญฺโญ รัฐศาสตรบัณฑิต10
10 6002504026 พระวิทวัส สุมงฺคโล รัฐศาสตรบัณฑิต10
11 6002504027 พระวีระพล รตนรํสี รัฐศาสตรบัณฑิต10
12 6002504028 พระศักดิ์สิทธิ์ ปญฺญาวฑฺฒโน รัฐศาสตรบัณฑิต10
13 6002504029 พระสาคร ชิตมาโร รัฐศาสตรบัณฑิต10
14 6002504030 พระสุรชัย อภิวฑฺฒโน รัฐศาสตรบัณฑิต10
15 6002504034 พระอภิสิทธิ์ ฐานุตฺตโร รัฐศาสตรบัณฑิต10
16 6002504036 พระมหาอาคม วิสารโท รัฐศาสตรบัณฑิต10
17 6102404002 พระฉันท์ชลักษณ์ ยตินฺธโร รัฐศาสตรบัณฑิต10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสถานภาพ  12 = ลาพัก  13 = รอพินิจ  14 = ให้พักการเรียน  20 = ไม่มาติดต่อ  40 = สำเร็จการศึกษา  60 = ลาออก  61 = คาดว่าตกออก(เก่า)  62 = ให้ออก  64 = โอนย้ายประเภท (เกรดไม่ครบ)  65 = โอนย้ายประเภท (เกรดครบ)  66 = ย้ายสถานศึกษา  70 = พ้นสภาพ  71 = สถานภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสถานภาพนักศึกษาตามระเบียบทางการเงิน  73 = พ้นสภาพตามระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา  74 = พ้นสภาพนักศึกษา(เนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา)  75 = พ้นสถานภาพนักศึกษา (ข้อมูลเก่า)  76 = พ้นสภาพนักศึกษาหลักฐานไม่ถูกต้อง  77 = พ้นสภาพนักศึกษาขาดคุณสมบัติ  85 = เสียชีวิต/มรณภาพ  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยกเลิก  92 = ยกเลิกชื่อซ้ำ  93 = ยกเลิกป้อนรหัสผิด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล โทรศัพท์ ๐๓๕-๒๔๘-๐๖๒, ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๔๒๒
        Copyright ã Mahachulalongkornrajavidyalaya University