Mahachulalongkornrajavidyalaya University
Untitled Document
 
 
 
รายชื่อนิสิต
รายวิชา000356 : ธรรมะภาคปฏิบัติ 6
หมุ่12
สถาบันวิทยาเขตอุบลราชธานี
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนิสิตสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 ครุศาสตร์
1 6007502014 นายนันทศักดิ์ ทุมมี สังคมศึกษา10
2 6007502015 นางสาวสุภาพร ท่าหาญ สังคมศึกษา10
3 6007502016 นางสาวนันทิยา สันตะวงค์ สังคมศึกษา10
4 6007502017 นางสาวพัชรีย์ บุญพา สังคมศึกษา10
5 6007502018 นายวรเมธ พรหมวงศ์ สังคมศึกษา10
6 6007502019 นางสาวธิดารัตน์ แสนนาม สังคมศึกษา10
7 6007502021 นายวราฤทธิ์ สังฆทิพย์ สังคมศึกษา10
8 6007502022 นายอนุชิต อาจมูลลา สังคมศึกษา10
9 6007502025 นายสุรวุฒิ สมภพ สังคมศึกษา10
10 6007502026 นางสาวณัฐฐิราณี มิ่งขวัญ สังคมศึกษา10
11 6007502027 นางสาววนิดา หล้าแดง สังคมศึกษา10
12 6007502028 นายวิทยา มารัตน์ สังคมศึกษา10
13 6007502042 นายกิตติพงค์ มาสงค์ สังคมศึกษา10
14 6007502048 นายณัฐพงษ์ บุญเทียม สังคมศึกษา10
15 6007502050 นางสาววีระวรรณ ธิญารัญ สังคมศึกษา10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสถานภาพ  12 = ลาพัก  13 = รอพินิจ  14 = ให้พักการเรียน  20 = ไม่มาติดต่อ  40 = สำเร็จการศึกษา  60 = ลาออก  61 = คาดว่าตกออก(เก่า)  62 = ให้ออก  64 = โอนย้ายประเภท (เกรดไม่ครบ)  65 = โอนย้ายประเภท (เกรดครบ)  66 = ย้ายสถานศึกษา  70 = พ้นสภาพ  71 = สถานภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสถานภาพนักศึกษาตามระเบียบทางการเงิน  73 = พ้นสภาพตามระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา  74 = พ้นสภาพนักศึกษา(เนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา)  75 = พ้นสถานภาพนักศึกษา (ข้อมูลเก่า)  76 = พ้นสภาพนักศึกษาหลักฐานไม่ถูกต้อง  77 = พ้นสภาพนักศึกษาขาดคุณสมบัติ  85 = เสียชีวิต/มรณภาพ  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยกเลิก  92 = ยกเลิกชื่อซ้ำ  93 = ยกเลิกป้อนรหัสผิด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล โทรศัพท์ ๐๓๕-๒๔๘-๐๖๒, ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๔๒๒
        Copyright ã Mahachulalongkornrajavidyalaya University