Mahachulalongkornrajavidyalaya University
Untitled Document
 
 
 
รายชื่อนิสิต
รายวิชา000356 : ธรรมะภาคปฏิบัติ 6
หมุ่1
สถาบันวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนิสิตสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 พุทธศาสตร์
1 6003501001 พระมหาสุวรรณชาติ ญาณวีโร พระพุทธศาสนา10
2 6003501002 พระวินัย อติวีโร พระพุทธศาสนา10
3 6003501004 พระครูสมุห์มหิทธิสักก์ ฐิตธมฺโม พระพุทธศาสนา10
4 6003501005 พระมหารัตนากร ปวโร พระพุทธศาสนา10
5 6003501006 พระอภิรักษ์ วชิรธมฺมาภิรกฺโข พระพุทธศาสนา10
6 6003501007 พระแสนศักดิ์ ปภสฺสโร พระพุทธศาสนา10
7 6003501008 พระใบฎีกาโฆษิต โฆสิโต พระพุทธศาสนา10
8 6003501009 พระครูประทีปสารธรรม ปทีโป พระพุทธศาสนา10
9 6003501010 พระอังคาร จารุธมฺโม พระพุทธศาสนา10
10 6003501011 พระวรรณเกียรติ สมฺมตฺถิโก พระพุทธศาสนา10
11 6003501012 พระปริยากร ปสฏฺโฐ พระพุทธศาสนา10
12 6003501013 พระจักกฤษ นาถกโร พระพุทธศาสนา10
13 6003501016 พระครูสมุห์ถาวร ถาวโร พระพุทธศาสนา10
14 6003501017 พระอนันต์ กตธมฺโม พระพุทธศาสนา10
15 6003501018 พระสนอง คุณงฺกโร พระพุทธศาสนา10
16 6003501019 พระสมุห์เอกพงศ์ โสตฺถิโก พระพุทธศาสนา10
17 6003501021 พระมหาเศกศักดิ์ จนฺทวํโส พระพุทธศาสนา10
18 6003501026 พระณัฐพล เขมคุโณ พระพุทธศาสนา10
19 6003501027 พระทศพล นิปโก พระพุทธศาสนา10
20 6003501028 พระภูมิราช อภิภูโต พระพุทธศาสนา10
21 6003501029 พระณัฐพล ณฏฺฐพโล พระพุทธศาสนา10
22 6003501032 พระธีรศักดิ์ อนาลโย พระพุทธศาสนา10
23 6003501033 พระปฐมศักดิ์ ปสนฺนจิตฺโต พระพุทธศาสนา10
24 6003501034 พระมหาวีระศักดิ์ วีรปญฺโญ พระพุทธศาสนา10
25 6003501035 พระสมนึก ฐานรโต พระพุทธศาสนา10
26 6003501036 พระครูประทีปวิยาคุณ อาภาธโร พระพุทธศาสนา10
27 6003501039 พระปราโมทย์ สทฺธิจิตฺโต พระพุทธศาสนา10
28 6003501040 พระนาคินทะ จนฺทิโม พระพุทธศาสนา10
29 6003501041 พระธวัชชัย จารุธมฺโม พระพุทธศาสนา10
30 6003501042 พระมหาจรินทร์ อนุภทฺโท พระพุทธศาสนา10
31 6003501044 พระใบฎีกากริ่น กตปุญฺโญ พระพุทธศาสนา10
32 6003501046 พระปิยะนันดา อนาลโย พระพุทธศาสนา10
33 6003501047 พระปลัดดนุช ธีรธมฺโม พระพุทธศาสนา10
34 6003501049 พระครูสมุห์สุภาพ ฐิตสาโร พระพุทธศาสนา10
35 6003501050 พระปพนพัชร์ อจฺจาทโร พระพุทธศาสนา10
36 6003501051 พระชัด ปิยธมฺโม พระพุทธศาสนา10
37 6003501052 พระนุช ติกฺขญาโณ พระพุทธศาสนา10
38 6003501053 พระชวนชม โฆสโก พระพุทธศาสนา10
39 6003501054 พระปลัดบุญมี สุวณฺณสิริ พระพุทธศาสนา10
40 6003501055 พระโกศล เขมรโต พระพุทธศาสนา10
41 6003501056 พระสมุห์พิทัด โชติญาโณ พระพุทธศาสนา10
42 6003501058 พระไกรพิทักษ์ โอวทิโย พระพุทธศาสนา10
43 6003501059 พระสุเทพ ฐิตวณฺโณ พระพุทธศาสนา10
44 6003501061 พระประวิทย์ อินฺทสาโร พระพุทธศาสนา10
45 6003501064 พระสามารถ เทวสิริ พระพุทธศาสนา10
46 6003501065 พระครูอดุลภัทรคุณ อาลโย พระพุทธศาสนา10
47 6003501066 พระณัฐพงษ์ ภูริปญฺโญ พระพุทธศาสนา10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสถานภาพ  12 = ลาพัก  13 = รอพินิจ  14 = ให้พักการเรียน  20 = ไม่มาติดต่อ  40 = สำเร็จการศึกษา  60 = ลาออก  61 = คาดว่าตกออก(เก่า)  62 = ให้ออก  64 = โอนย้ายประเภท (เกรดไม่ครบ)  65 = โอนย้ายประเภท (เกรดครบ)  66 = ย้ายสถานศึกษา  70 = พ้นสภาพ  71 = สถานภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสถานภาพนักศึกษาตามระเบียบทางการเงิน  73 = พ้นสภาพตามระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา  74 = พ้นสภาพนักศึกษา(เนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา)  75 = พ้นสถานภาพนักศึกษา (ข้อมูลเก่า)  76 = พ้นสภาพนักศึกษาหลักฐานไม่ถูกต้อง  77 = พ้นสภาพนักศึกษาขาดคุณสมบัติ  85 = เสียชีวิต/มรณภาพ  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยกเลิก  92 = ยกเลิกชื่อซ้ำ  93 = ยกเลิกป้อนรหัสผิด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล โทรศัพท์ ๐๓๕-๒๔๘-๐๖๒, ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๔๒๒
        Copyright ã Mahachulalongkornrajavidyalaya University