Mahachulalongkornrajavidyalaya University
Untitled Document
 
 
 
รายชื่อนิสิต
รายวิชา000356 : ธรรมะภาคปฏิบัติ 6
หมุ่11
สถาบันวิทยาเขตขอนแก่น
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนิสิตสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 พุทธศาสตร์
1 6002501019 พระสุภมิตร สิริจนฺโท พระพุทธศาสนา10
2 6002501030 พระทรัพย์ ญาณเตโช พระพุทธศาสนา10
3 6002501038 เจ้าอธิการคำรณ ปภสฺสโร พระพุทธศาสนา10
4 6005501032 พระเลื่อน ถีรธมฺโม พระพุทธศาสนา10
5 6005501039 พระมหาฤชา โฆสเมโธ พระพุทธศาสนา10
6 6005501041 พระปลัดพรหมโยธี ธมฺมโฆสโก พระพุทธศาสนา10
7 6005501042 พระครูปริยัติธรรมานุโยค สุปติฎฺฐิโต พระพุทธศาสนา10
8 6005501043 พระมหาบุญมาก ธีรปญฺโญ พระพุทธศาสนา10
9 6005501045 พระอุไร ปิยธมฺโม พระพุทธศาสนา10
10 6005501054 พระเทียนชัย ฐานวโร พระพุทธศาสนา10
11 6005501055 พระจักรพงษ์ มหาญาโณ พระพุทธศาสนา10
12 6005501059 พระชัชวาลย์ ฐานวุฑฺโฒ พระพุทธศาสนา10
13 6005501072 พระแหวน โสภณปญฺโญ พระพุทธศาสนา10
14 6005501079 พระครูสุวรรณธรรมวิมล สญฺญโต พระพุทธศาสนา10
15 6005501080 พระสมาส กตธมฺโม พระพุทธศาสนา10
16 6005501084 พระใหม่ อนามโย พระพุทธศาสนา10
17 6005501085 พระสมคิด กตฺปุญฺโญ พระพุทธศาสนา10
18 6005501086 พระนิพนธ์ ญาณธมฺโม พระพุทธศาสนา10
19 6005501087 พระธนา จิรสุโภ พระพุทธศาสนา10
20 6005501089 พระธนพล อินฺทปญฺโญ พระพุทธศาสนา10
21 6005501090 พระอมรินทร์ อธิปญฺโญ พระพุทธศาสนา10
22 6005501091 พระอธิการพลกฤต กิตฺติปโภ พระพุทธศาสนา10
23 6005501093 พระประยูร ธมฺมวโร พระพุทธศาสนา10
24 6005501094 พระมานิตย์ อนงฺคโณ พระพุทธศาสนา10
25 6005501097 พระสงกรานต์ ปญฺญาวฑฒโน พระพุทธศาสนา10
26 6005501099 พระครูอุปถัมภ์บุญเขต นีลวณฺโณ พระพุทธศาสนา10
27 6005501107 พระประสิทธิ์ ญาณทีโป พระพุทธศาสนา10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสถานภาพ  12 = ลาพัก  13 = รอพินิจ  14 = ให้พักการเรียน  20 = ไม่มาติดต่อ  40 = สำเร็จการศึกษา  60 = ลาออก  61 = คาดว่าตกออก(เก่า)  62 = ให้ออก  64 = โอนย้ายประเภท (เกรดไม่ครบ)  65 = โอนย้ายประเภท (เกรดครบ)  66 = ย้ายสถานศึกษา  70 = พ้นสภาพ  71 = สถานภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสถานภาพนักศึกษาตามระเบียบทางการเงิน  73 = พ้นสภาพตามระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา  74 = พ้นสภาพนักศึกษา(เนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา)  75 = พ้นสถานภาพนักศึกษา (ข้อมูลเก่า)  76 = พ้นสภาพนักศึกษาหลักฐานไม่ถูกต้อง  77 = พ้นสภาพนักศึกษาขาดคุณสมบัติ  85 = เสียชีวิต/มรณภาพ  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยกเลิก  92 = ยกเลิกชื่อซ้ำ  93 = ยกเลิกป้อนรหัสผิด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล โทรศัพท์ ๐๓๕-๒๔๘-๐๖๒, ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๔๒๒
        Copyright ã Mahachulalongkornrajavidyalaya University