Mahachulalongkornrajavidyalaya University
Untitled Document
 
 
 
รายชื่อนิสิต
รายวิชา000356 : ธรรมะภาคปฏิบัติ 6
หมุ่10
สถาบันวิทยาเขตขอนแก่น
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนิสิตสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 ครุศาสตร์
1 6005502011 นางสาวชัชฎาภรณ์ พลหาญ สังคมศึกษา10
2 6005502012 นางสาวกัลยา มาตรา สังคมศึกษา10
3 6005502013 นางสาวจิดาภา เจริญภาวนามัย สังคมศึกษา10
4 6005502014 นางสาวจุฑามณี ไชยแสนภา สังคมศึกษา10
5 6005502016 นางสาวฐานิต บุพผาพิลา สังคมศึกษา10
6 6005502017 นางสาวณัฏฐธิดา สีหาราช สังคมศึกษา10
7 6005502018 นางสาวณัฐติญา ดวงโพธิ์พิมพ์ สังคมศึกษา10
8 6005502022 นางสาวปรารถนา เทศธรรม สังคมศึกษา10
9 6005502023 นางสาวปิยะรัตน์ หงษา สังคมศึกษา10
10 6005502024 นางสาวเมธิดา หมื่นอภัย สังคมศึกษา10
11 6005502025 นางสาววรรณนิสา โยวะ สังคมศึกษา10
12 6005502026 นางสาวศศิธร นันตระกูล สังคมศึกษา10
13 6005502027 นางสาวศศิณา ขุนจร สังคมศึกษา10
14 6005502028 นางสาวสุดารัตน์ เมืองสุวรรณ สังคมศึกษา10
15 6005502029 นางสาวสุมิตตา บุทอง สังคมศึกษา10
16 6005502032 นายกรณพงศ์ แสงเพชร สังคมศึกษา10
17 6005502033 นายชนาธิน เห็มวิพัฒน์ สังคมศึกษา10
18 6005502035 นายดนุพร บุตรแสง สังคมศึกษา10
19 6005502040 นายเปรมศักดิ์ กัสนุกา สังคมศึกษา10
20 6005502042 นายภัทรศักดิ์ กางนอก สังคมศึกษา10
21 6005502044 นายวัชระ ศรีพานิช สังคมศึกษา10
22 6005502045 นายสิทธิพล ปุราทะกา สังคมศึกษา10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสถานภาพ  12 = ลาพัก  13 = รอพินิจ  14 = ให้พักการเรียน  20 = ไม่มาติดต่อ  40 = สำเร็จการศึกษา  60 = ลาออก  61 = คาดว่าตกออก(เก่า)  62 = ให้ออก  64 = โอนย้ายประเภท (เกรดไม่ครบ)  65 = โอนย้ายประเภท (เกรดครบ)  66 = ย้ายสถานศึกษา  70 = พ้นสภาพ  71 = สถานภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสถานภาพนักศึกษาตามระเบียบทางการเงิน  73 = พ้นสภาพตามระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา  74 = พ้นสภาพนักศึกษา(เนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา)  75 = พ้นสถานภาพนักศึกษา (ข้อมูลเก่า)  76 = พ้นสภาพนักศึกษาหลักฐานไม่ถูกต้อง  77 = พ้นสภาพนักศึกษาขาดคุณสมบัติ  85 = เสียชีวิต/มรณภาพ  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยกเลิก  92 = ยกเลิกชื่อซ้ำ  93 = ยกเลิกป้อนรหัสผิด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล โทรศัพท์ ๐๓๕-๒๔๘-๐๖๒, ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๔๒๒
        Copyright ã Mahachulalongkornrajavidyalaya University