Mahachulalongkornrajavidyalaya University
Untitled Document
 
 
 
รายชื่อนิสิต
รายวิชา000356 : ธรรมะภาคปฏิบัติ 6
หมุ่8
สถาบันวิทยาเขตขอนแก่น
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนิสิตสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 ครุศาสตร์
1 6005502037 นายธนัท พาดี การสอนภาษาไทย10
2 6005502061 นางสาวลลิตา ป้องเศษ การสอนภาษาไทย10
3 6005502063 นางสาวเกศรินทร์ แทนเถา การสอนภาษาไทย10
4 6005502064 นางสาวแก้วใส จันทะรี การสอนภาษาไทย10
5 6005502065 นางสาวจิตติมา อนุศรี การสอนภาษาไทย10
6 6005502066 นางสาวจิราพร วัลนี การสอนภาษาไทย10
7 6005502067 นางสาวณัฐธิกา ทาเสนาะ การสอนภาษาไทย10
8 6005502068 นางสาวณัฐยา ภาวะโคตร การสอนภาษาไทย10
9 6005502069 นางสาวณัฐริกา เสาเวียง การสอนภาษาไทย10
10 6005502070 นางสาวธิติยา จันทะวงค์ การสอนภาษาไทย10
11 6005502071 นางสาวนันธิญา จันทร์อ่อน การสอนภาษาไทย10
12 6005502072 นางสาวนิสราวรรณ จันทรพิชัย การสอนภาษาไทย10
13 6005502073 นางสาวบุษยา ฐานะ การสอนภาษาไทย10
14 6005502075 นางสาวภัทรวดี คนึงกล้า การสอนภาษาไทย10
15 6005502076 นางสาวเมธาวี อนุรักษา การสอนภาษาไทย10
16 6005502077 นางสาวสิรินาถ สิงห์ซอม การสอนภาษาไทย10
17 6005502078 นางสาวสุรีย์มาศ ชัยสอน การสอนภาษาไทย10
18 6005502079 นางสาวสุวนันท์ ศรีจันมา การสอนภาษาไทย10
19 6005502080 นางสาวเสาวภา ศรแพง การสอนภาษาไทย10
20 6005502082 นางสาวอมรรัตน์ สันหนัง การสอนภาษาไทย10
21 6005502083 นางสาวอุลัยพร จันรอง การสอนภาษาไทย10
22 6005502085 นายณัฐฐิวัฒน์ ฉลาดคิด การสอนภาษาไทย10
23 6005502087 นายนพรัตน์ สมลือแสน การสอนภาษาไทย10
24 6005502088 นายบัลลังก์ ศรีบุญเรือง การสอนภาษาไทย10
25 6005502089 นายพัชรพล นาดี การสอนภาษาไทย10
26 6005502090 นายอภินันท์ ยุระศรี การสอนภาษาไทย10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสถานภาพ  12 = ลาพัก  13 = รอพินิจ  14 = ให้พักการเรียน  20 = ไม่มาติดต่อ  40 = สำเร็จการศึกษา  60 = ลาออก  61 = คาดว่าตกออก(เก่า)  62 = ให้ออก  64 = โอนย้ายประเภท (เกรดไม่ครบ)  65 = โอนย้ายประเภท (เกรดครบ)  66 = ย้ายสถานศึกษา  70 = พ้นสภาพ  71 = สถานภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสถานภาพนักศึกษาตามระเบียบทางการเงิน  73 = พ้นสภาพตามระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา  74 = พ้นสภาพนักศึกษา(เนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา)  75 = พ้นสถานภาพนักศึกษา (ข้อมูลเก่า)  76 = พ้นสภาพนักศึกษาหลักฐานไม่ถูกต้อง  77 = พ้นสภาพนักศึกษาขาดคุณสมบัติ  85 = เสียชีวิต/มรณภาพ  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยกเลิก  92 = ยกเลิกชื่อซ้ำ  93 = ยกเลิกป้อนรหัสผิด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล โทรศัพท์ ๐๓๕-๒๔๘-๐๖๒, ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๔๒๒
        Copyright ã Mahachulalongkornrajavidyalaya University