Mahachulalongkornrajavidyalaya University
Untitled Document
 
 
 
รายชื่อนิสิต
รายวิชา403444 : สัมมนาการจัดการกิจการคณะสงฆ์
หมุ่2
สถาบันวิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานี
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนิสิตสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 สังคมศาสตร์
1 5925504047 นายอุดมพร ชราลักษณ์ พธ.บ. (การจัดการเชิงพุทธ)10
2 5925504049 นายธีรพงษ์ บูชา พธ.บ. (การจัดการเชิงพุทธ)10
3 5925504050 นางสาวจันท์โศภิษฐ์ พึ่งรัตน์ พธ.บ. (การจัดการเชิงพุทธ)10
4 5925504135 นางสาวสุธิดา ปิ่นนัย พธ.บ. (การจัดการเชิงพุทธ)10
5 5925504137 นางสาวศศิธร พรหมเจียม พธ.บ. (การจัดการเชิงพุทธ)10
6 5925504141 นางสาวธมลวรรณ พรหมนิตย์ พธ.บ. (การจัดการเชิงพุทธ)10
7 5925504142 นางสาวเกวลี รุ่งแดง พธ.บ. (การจัดการเชิงพุทธ)10
8 5925504172 นางสาวเสาวภา ยวนเกิด พธ.บ. (การจัดการเชิงพุทธ)10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสถานภาพ  12 = ลาพัก  13 = รอพินิจ  14 = ให้พักการเรียน  20 = ไม่มาติดต่อ  40 = สำเร็จการศึกษา  60 = ลาออก  61 = คาดว่าตกออก(เก่า)  62 = ให้ออก  64 = โอนย้ายประเภท (เกรดไม่ครบ)  65 = โอนย้ายประเภท (เกรดครบ)  66 = ย้ายสถานศึกษา  70 = พ้นสภาพ  71 = สถานภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสถานภาพนักศึกษาตามระเบียบทางการเงิน  73 = พ้นสภาพตามระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา  74 = พ้นสภาพนักศึกษา(เนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา)  75 = พ้นสถานภาพนักศึกษา (ข้อมูลเก่า)  76 = พ้นสภาพนักศึกษาหลักฐานไม่ถูกต้อง  77 = พ้นสภาพนักศึกษาขาดคุณสมบัติ  85 = เสียชีวิต/มรณภาพ  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยกเลิก  92 = ยกเลิกชื่อซ้ำ  93 = ยกเลิกป้อนรหัสผิด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : กองทะเบียนและวัดผล โทรศัพท์ ๐๓๕-๒๔๘-๐๖๒, ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๔๒๒
        Copyright ã Mahachulalongkornrajavidyalaya University